vrijdag, 31. maart 2006 - 22:57

Informatieverstrekking ex-gedetineerden verbeterd

Het ministerie van justitie gaat gemeenten, die dat wensen actief informeren over terugkeer van gewone gestraften in de samen leving. Medewerkers maatschappelijke dienst verlening binnen de penitentiaire inrichtingen verstrekken deze gemeenten vanaf 3 april a.s. in principe acht weken voor de vrijlating van gedetineerden informatie over identiteitsbewijs, inkomen, onderdak en (na-)zorg.

Burgemeester H.J.Zomerdijk van Duiven is blij met deze doorbraak in de informatieverstrekking aan gemeenten over terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving. Sinds 1998 pleit hij al voor een betere informatieverstrekking, mede op basis van zijn eigen ervaringen in zijn vorige gemeente Echteld met de terugkeer van een nog niet uitbehandelde ex-zedendelinquent.

Ook een werkgroep van burgemeesters onder zijn voorzitterschap pleitte in september 1999 voor een sterkere rol van de gemeenten bij de terugkeer van in het bijzonder van ex-zedendelinquenten.Gemeenten worden nu niet stelselmatig of te laat geïnformeerd, als maatschappelijke onrust soms al aan de orde is. Ook blijken instellingen bij de nazorg nogal eens langs elkaar heen te werken.

Het Openbaar Ministerie(OM) heeft de afgelopen jaren de informatieverstrekking aan de burgemeesters wel verbeterd, maar ideaal was het nog lang niet. Sinds juni 2001 werden burgemeesters alleen geïnformeerd over de terugkeer van zware pedoseksuele delinquenten uit reguliere penitentiaire inrichtingen, als politie of het OM maatschappelijke onrust door de terugkeer verwachten.

Wanneer justitiemedewerkers gemeenten vanaf 4 april a.s. tijdig informeren over onder meer inkomen, huisvesting en nazorg kunnen gemeenten aan de voorkant en niet pas achteraf, zoals nu nog te vaak aan de orde is, bekijken of een goede reïntegratie mogelijk is en daarmee de kans op recidive wordt verkleind. Gemeenten kunnen dan ook zelf vaststellen of zorginstellingen samenwerken. Of werk, huisvesting en inkomen is verzekerd?Gedetineerden, die niet over inkomen, werk of huisvesting beschikken lopen een groot risico, zo is de ervaring, weer terug te vallen in de criminaliteit.

Om privacyredenen krijgen gemeenten bij de vrijlating geen informatie over de aard van het misdrijf, maar door informatiestromen te combineren, wordt een specifieke aanpak van verplegers of bijvoorbeeld ex-zedendelinquenten volgens burgemeester Zomerdijk wel gemakkelijker mogelijk. Zo ligt er al langer een scenario klaar, voorbereid door belanghebbende instellingen, om toe te passen bij maatschappelijke onrust rond de terugkeer van een zedendelinquent.

Het aantal medewerkers maatschappelijke dienstverlening(MMD) binnen de penitentiaire inrichtingen, dat met onder meer de informatieverstrekking aan de gemeenten bezig is, is de afgelopen tijd uitgebreid tot 182 fte. Daardoor kan de informatieverstrekking aan de gemeenten nu ook worden uitgebreid. In de periode van januari tot maart 2006 hebben de MMD-ers circa 3000 gedetineerden gescreend op hun situatie van identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting en zorg. De resultaten uit deze screening leveren voor zowel gevangeniswezen als gemeenten zeer waardevolle informatie op. Zo blijkt bijvoorbeeld de schuldenproblematiek nog groter dan aanvankelijk werd verondersteld.

Alleen gemeenten, die daartoe een contactpersoon hebben aangewezen worden vanaf 3 april a.s. geïnformeerd over de terugkeer van ex-gedetineerden in hun gemeenten.Tot dusver heeft nog slechts een handjevol gemeenten een contactpersoon aangewezen. Burgemeester Zomerdijk roept de gemeenten, die dat nog niet hebben gedaan op zo snel mogelijk een contactpersoon aan te wijzen.

Het is zowel in het belang van de gemeenschap als van de ex-gedetineerden, dat alles in het werk wordt gesteld dat de reïntegratie goed verloopt en recidive wordt voorkomen.Zomerdijk hoopt, dat gemeenten in de toekomst over de terugkeer van TBS-gestraften net zo worden geïnformeerd als nu over de gewone gestraften.
Provincie:
Tag(s):