maandag, 18. februari 2008 - 17:07

Mijlpaal voor ruilverkaveling Echtener en Groote Veenpolder

Leeuwarden

Op 20 februari 2008 passeert de Akte van Toedeling van de ruilverkaveling Echtener en Groote Veenpolder. De ruilverkaveling omvat een gebied van ca. 7700 ha gelegen tussen de Linde, de Helomavaart, de Pier Christiaansloot, het Tjeukemeer, Rijksweg 50 en de Noordoostpolder. Met deze ondertekening verandert circa 2060 ha. van de grond officieel van eigenaar met als doel grotere huiskavels te creëren. Het gevolg is dat er minder veldkavels komen en dat de natuurgebieden meer aaneengesloten zijn.

De Landinrichtingscommissie is in 1993 geïnstalleerd en is met de uitvoering van het landinrichtingsplan gestart. Afgelopen jaren zijn ruim 22 kilometer wegen en ruim 20 kilometer fiets-, wandel- en kruipaden aangelegd en verbeterd. Er zijn voor het vrijmaken van grond in het natuurgebied Rottige Meenthe en voor het realiseren van een betere toedeling 9 nieuwe bedrijven gebouwd, 2 bedrijven uitgeplaatst en 1 bedrijf opgeschoven. De waterbeheersing in het gebied is verbeterd middels het verbeteren van bestaande waterlopen en het graven van nieuwe waterlopen. Verder zijn er 5 nieuwe gemalen gebouwd.

Tegen het plan van toedeling zijn 341 bezwaren ingediend. Van deze bezwaren zijn 249 door de commissie opgelost, 60 bezwaren zijn door bemiddeling van de rechter-commissaris opgelost en bij de resterende 32 bezwaren heeft de rechtbank vonnis gewezen. De kavelaanvaarding van de ruilpercelen is in dit gebied door schadeloosstelling direct afgekocht en uitbetaald.

Op dit moment wordt de inrichting van het reservaat de Grachtkavel en de oeverlanden langs de Tjonger en de Linde voorbereid. Verder vindt er overleg plaats over de laatste beplantingen. De uitvoering zal in de loop van de zomer beginnen en eind 2009 worden afgerond.
Provincie:
Tag(s):