vrijdag, 29. mei 2009 - 12:59

Bouwkrediet voor Accent Scholengroep

Aalten

De Welink-locatie in de kern Dinxperlo wordt bestemd voor de bouw van een protestants christelijke fusieschool, een kindercentrum en een gemeentelijk trap/speelveldje. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor een bouwkrediet beschikbaar te stellen aan Accent Scholengroep voor de nieuwbouw van de school.

Het voorstel wordt 16 juni besproken in de commissie Zorg, Onderwijs en Welzijn en 7 juli in de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft op 21 april jongstleden kennisgenomen van de plannen voor de herstructurering van het Du’plo-project in Dinxperlo. De overige onderwijsprojecten maken deel uit van het Masterplan Dinxperlo. Een van deze onderwijsprojecten is de realisatie van de nieuwbouw van de protestants christelijke fusie-basisschool op de Welink-locatie. Inmiddels is overeenstemming bereikt over de wijze waarop de nieuwbouw gerealiseerd kan worden.

Accent Scholengroep fungeert als bouwheer/opdrachtgever en het college stelt de raad voor een budget beschikbaar te stellen voor het schoolgebouw. Daarnaast wordt een deel van het terrein aan Accent beschikbaar gesteld voor het te realiseren kindercentrum.

Het voorgestelde bouwkrediet is gerelateerd aan de berekening van Du’plo 1. Accent krijgt vervolgens de vrijheid van keuze voor zowel het concept als de architect. De gemeente verzorgt en financiert de tijdelijke huisvesting en de sloopkosten van de huidige Welink-locatie. Naast het bouwheerschap van Accent Scholengroep blijven er diverse onderwerpen waarbij de gemeente deelneemt in het bouwproject. Er wordt een werkgroep ingesteld waarin zaken rond de bestemmingplanprocedure, de infrastructuur, parkeren alsmede veilige fiets- en looproutes voor de kern Dinxperlo worden uitgewerkt.

Naast de schoolvoorziening realiseert Accent Scholengroep voor eigen rekening een kindercentrum voor de doelgroep 0-4 jaar. Op deze wijze kunnen zij een totaalarrangement aanbieden voor de doelgroep 0-12 jaar. Zodra de planologische procedure rijp is om te starten zal de ‘driehoek’ worden verdeeld over drie doelen te weten onderwijs, kindercentrum en speel/trapveld.
Provincie:
Tag(s):