dinsdag, 20. december 2011 - 20:47

Centrum en havens Sneek beter bereikbaar voor schippers

Sneek

De baggerwerkzaamheden in de Houkesleat en de havens van Sneek zijn klaar. 'Het afgelopen jaar is er 170.000 m³ grond en slib verwijderd. Hierdoor kunnen schippers de havens en het centrum van Sneek beter bereiken', meldt de provincie Friesland.

Havens
In maart startte aannemer Schilder met het uitdiepen van de Schuttevaerhaven en Tophaven. Dit was in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân. Nu kunnen grotere schepen verschillende soorten lading van en naar de havens vervoeren. Ook de loskade in de Tophaven is verlengd.

Houkesleat
De provincie Friesland heeft een vaargeul in de Houkesleat gegraven met een waterdiepte van 3,60 meter. De geul loopt vanaf het Prinses Margrietkanaal tot de havens. Voorheen konden de zogenaamde klasse Va-schepen die op het kanaal voeren de havens niet bereiken. Nu is dat wel mogelijk.

Naast de geul voor de beroepsvaart zijn geulen voor de recreatievaart gemaakt. Dit komt ten goede van de veiligheid, want nu hoeft de pleziervaart minder gebruik te maken van de hoofdgeul. Hierdoor worden gevaarlijke situaties voorkomen. De gehele route vanaf het Prinses Margrietkanaal tot het centrum van Sneek is nu toegankelijk voor schepen met een diepgang tot 2,20 meter.

Hergebruik baggerslib
Het grootste deel van de vrijgekomen baggerspecie en grond is toegepast als opvulling van de naastgelegen zandput Houkemar. Het zand uit deze put is eerder gebruikt voor het het woningbouwproject Houkepoort.

Samenwerking
De gemeente Súdwest-Fryslân en de provincie Friesland en hebben de baggerwerkzaamheden van de vaarweg en de havens gezamenlijk opgepakt. Het project is mogelijk gemaakt door bijdragen van de beide initiatiefnemers, het Friese Merenproject en van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Provincie:
Tag(s):