donderdag, 19. juli 2012 - 17:27

Herinrichting Plein 1946

Oosterbeek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum staat nog steeds achter zijn plan om Plein 1946 in Oosterbeek anders in te richten.

De Ondernemersvereniging Oosterbeek (OVO) en de Fietsersbond hebben naar aanleiding van dit voornemen een zienswijze ingediend. De OVO wil graag dat de verbinding tussen de ‘kop’ van de Wever-straat en Van Toulon van der Koogweg wordt gehandhaafd. OVO voorziet dat de winkels in de Weverstraat, inclusief die in het zuidelijke gedeelte, lastiger bereikbaar worden met vrees voor omzetverlies. OVO heeft voorgesteld het ‘eilandje’ aan de noordkant iets te ver-kleinen, waardoor voor auto’s de mogelijkheid linksaf te slaan blijft. Het college heeft besloten deze suggestie over te nemen, waardoor in elk geval bij de middenstanders het draagvlak weer aanwezig is.

De Fietstersbond heeft bezwaar tegen het opheffen van het tweerichtingsverkeer voor fietsers op het gedeelte van de Weverstraat tussen de Poststraat en het pleintje. De Fietsersbond verwijst naar de doelstelling uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan en de Fietsnota om fietsverkeer te bevorderen en naar de eisen waaraan fietsverbindingen moeten voldoen. Omrijden moet zoveel mogelijk worden vermeden. Het college vindt de verkeersvei-ligheid het allerbelangrijkst. Juist fietsers komen op dit gedeelte van de Weverstraat vaak in de knel tussen parkerende en wachtende auto’s. Omdat er een prima alternatief is, namelijk via de Poststraat naar de Van Toulon van der Koogweg rijden, gaat het college niet in deze zienswijze mee.

De Fietsersbond voorziet dat de bereikbaarheid van de winkels aan dit deel van de Weverstraat verslechtert, omdat fietsers die vanuit het zuidelijke deel van de Weverstraat komen het laatste stukje niet mogen doorrijden. Het college denkt dat fietsers het geen probleem zullen vinden het laatste stukje te lopen. Dat is nu meestal ook het geval.

Burgemeester en wethouders hebben het plan volgens de zienswijze van OVO aangepast. De nu genomen verkeersbesluiten zijn vatbaar voor beroep. Die termijn (van zes weken) wordt afgewacht en daarna wordt gekeken wanneer de bestratingswerkzaamheden kunnen beginnen.
Provincie:
Tag(s):