dinsdag, 17. april 2018 - 13:59

Nog geen handhaving geluidsnormen Schiphol

Nog geen handhaving geluidsnormen Schiphol
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Schiphol

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wordt nog niet gedwongen om voor 2018 maatregelen te nemen vanwege overschrijding van de geluidsnormen rond Schiphol in 2017. De voorzieningenrechter oordeelt dat de uitkomst van de lopende bezwaarprocedure van een omwonende kan worden afgewacht.

Overschrijden geluidsnormen gedoogd

Hoewel deze nog niet is vastgelegd in de wet, wordt in de praktijk rond Schiphol niet met de huidige regelgeving gewerkt, maar met een nieuwe methode voor het bepalen van vliegroutes die moet zorgen voor minder geluidsoverlast, het ‘Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel’ (NNHS). Bij overschrijding van de huidige normen moet de ILT voor het volgende jaar maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. De omwonende kwam in het geweer toen bleek dat de ILT niet optreedt na overschrijding van de geluidsnormen in 2017.

Overtreding vierde baanregel

De voorzieningenrechter oordeelt dat deze spoedprocedure zich niet leent voor beantwoording van de vraag of de huidige normen niet hoeven te worden gehandhaafd, omdat de nieuwe normen al worden toegepast. Die vraag moet in een bodemprocedure worden beantwoord. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat dan in ieder geval vast moet staan dat die regels van het nieuwe stelsel wel worden nageleefd. En dat laatste is in dit geval niet duidelijk.

Volgens de ‘vierde baanregel’ van het NNHS mogen namelijk per dag maximaal 80 vliegtuigen op de vierde baan landen of vertrekken. In 2017 werd die limiet op 76 dagen overschreden. Op 64 dagen was er een goede reden voor die overschrijding, maar voor de resterende 12 dagen heeft de ILT geen concrete verklaring. De ILT zal hier nader onderzoek naar moeten doen. Wanneer daarover geen duidelijkheid komt, is er – ook volgens de ILT zelf – geen ruimte om af te zien van maatregelen voor 2018, zo oordeelt de rechter.

Uitkomst bezwaarprocedure afwachten

Het voert te ver om de ILT nu via een voorlopige voorziening te dwingen per direct maatregelen te nemen voor 2018. De maximaal toegestane geluidsbelasting wordt op jaarbasis berekend, terwijl de beslissing op het bezwaarschrift al binnen enkele weken wordt verwacht. Dat hier op wordt gewacht, heeft dan ook geen onomkeerbare gevolgen voor de omwonende. Als de ILT alsnog besluit om geluidsbeperkende maatregelen voor te schrijven, dan kunnen deze worden toegepast in de tweede helft van 2018.