maandag, 20. juli 2020 - 16:01 Update: 20-07-2020 16:49

'Alle nertsbedrijven preventief ruimen bij nieuwe besmettingen na half augustus'

ruiming-nertsen
Foto: printscreen youtube animal rights
Den Haag

Als er half augustus nog nieuwe besmettingen bij nertsenbedrijven zijn bij een gelijk gebleven epidemiologische situatie van het coronavirus bij mensen dan adviseert het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) om nertsenbedrijven preventief te ruimen. Dit melden de ministeries van VWS en LNV maandag.

Kabinet neemt advies over

Ook zegt het OMT-Z dat als de humane epidemiologie in Nederland verandert, dit opnieuw moeten worden afgewogen. Het kabinet neemt dit advies als uitgangspunt en zal het OMT-Z vragen in een vervolgadvies nader in te gaan op de risicobeoordeling en geëigende effectieve maatregelen in het licht van de volksgezondheid.

'Risico voor volksgezondheid niet veranderd;' 

Op verzoek van ministers De Jonge (VWS) en Schouten (LNV) hebben het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) en het Bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO-Z) op 16 juli opnieuw gekeken naar de mogelijke gevolgen van besmette nertsenbedrijven voor de volksgezondheid. De ministers schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat - volgens de deskundigen - het risico voor de volksgezondheid niet veranderd is. 

Strikt protocol volgen

Wel roepen de bewindspersonen op dat de medewerkers van nertsenbedrijven zich strikt houden aan alle voorgeschreven maatregelen. Zoals het aangescherpte hygiëneprotocol, het landelijke vervoersverbod van nertsen en het bezoekersverbod in de stallen. Ook wordt de mogelijkheid om medewerkers met milde - of zelfs zonder - COVID-19 verschijnselen te testen besproken met de GGD. 

Risicobeoordeling en advies

Ministers De Jonge en Schouten hebben het OMT-Z onlangs gevraagd een risicobeoordeling en advies te geven over de aanhoudende besmettingen bij de nertsenbedrijven. De deskundigen van het OMT-Z concluderen dat de meest waarschijnlijke bron van besmetting op nertsen van besmette mensen komt. Dat kan komen door het intensieve contact met de pups op de nertsenbedrijven, deze moesten de afgelopen weken gespeend en gevaccineerd worden. Medewerkers waren in die periode nog niet verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen zoals niet-medische maskers. Sinds 10 juli zijn die hygiënemaatregelen aangescherpt. Omdat de incubatietijd van het virus enige weken is, verwacht het OMT-Z de komende weken nog wel nieuwe besmettingen, maar dat het aantal erna afneemt.  

Aanvullende maatregelen

Het is van belang dat de komende weken de situatie goed gemonitord zal worden, wat ook in lijn is met het advies van het OMT-Z. Daarnaast is er nauw contact met de sector over de bewustwording en naleving van de hygiënemaatregelen op de bedrijven en wordt de gehele sector opgeroepen om zich strikt aan de voorgeschreven – en recent aangescherpte - maatregelen te houden om nieuwe besmettingen op hun bedrijven zo goed mogelijk te voorkomen. Dit gaat onder meer om de plicht om bezoekers te registreren, de hygiënemaatregelen strikt na te leven, en het testregime voor verzorgers met COVID-19 klachten op te volgen. Het beleid met betrekking tot het testen van medewerkers op de nertsenbedrijven zal nader worden uitgewerkt in samenwerking met de GGD.

Stand van zaken nertsenbedrijven

Momenteel zijn er in totaal 25 nertsenbedrijven besmet geraakt. Mogelijk loopt dit aantal - door de incubatietijd van het virus - de komende weken nog iets op. Ook onderzoekt het kabinet momenteel hoe een stoppersregeling kan worden vormgegeven waarmee nertsenbedrijven op korte termijn vrijwillig hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen. Over de contouren van de regeling informeren de ministers de Tweede Kamer in augustus.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: