zaterdag, 2. april 2016 - 23:59 Update: 03-04-2016 0:01

Grondwaterstanden normaal voor tijd van het jaar

Grondwaterstanden normaal voor tijd van het jaar
Foto: Archief EHF
Den Bosch

De grondwaterstanden in het beheergebied van waterschap Aa en Maas zijn normaal voor de tijd van het jaar. Daarom mogen agrarische ondernemers en grondeigenaren die waterbesparende en water conserverende maatregelen hebben getroffen, hun grasland vanaf 1 april beregenen met grondwater.

Voor degenen die géén waterbesparende maatregelen hebben getroffen, blijft het standaard voorjaarsverbod voor het beregenen van grasland met grondwater tot 1 juni van kracht. Dat verbod geldt ook voor graslandpercelen die in de beschermingszones rond natuurgebieden liggen.

Kostbaar water: agrariërs en waterschappen samen aan zet

Grondwater is zeker in droge periodes van essentieel belang voor landbouw én natuur. De Brabantse waterschappen hebben in 2014 de regels voor beregening met grondwater gewijzigd. Kern van het huidige beleid is de gedeelde verantwoordelijkheid voor de voorraad grondwater. Agrarische ondernemers die waterbesparende en water conserverende maatregelen uitvoeren, krijgen meer flexibiliteit voor het beregenen met grondwater.

Deze flexibiliteit houdt in dat het beregenen van grasland in het voorjaar is toegestaan en het urenverbod komt te vervallen. Ook kunnen nieuwe putten worden geslagen. Agrariërs die de mogelijkheid van meer flexibiliteit willen benutten, moeten dit wel bij waterschap Aa en Maas melden via een bedrijfswaterplan. Zo houdt het waterschap goed zicht op hoe er met het grondwater wordt omgegaan.

Waarborgen grondwatervoorraad

Tijdens de winterperioden houden de waterschappen het peil van sloten en beken zo hoog mogelijk zonder dat dit overlast veroorzaakt. Hierdoor zakt zoveel mogelijk oppervlaktewater de grond in om de ondergrondse voorraad aan te vullen voor het komende groeiseizoen.

Om te voorkomen dat de geboden flexibiliteit ondanks de waterbesparende maatregelen leidt tot een afname van de voorraad grondwater, kan het waterschap een onttrekkingsverbod afkondigen. Vooralsnog zou een onttrekkingsverbod alleen voor het beregenen van grasland met grondwater gelden. Jaarlijks wordt op 1 april de actuele situatie getoetst.

Bescherming van natuur

Planten en dieren in natuurgebieden zijn vaak sterk afhankelijk van voldoende en zuiver grond-en oppervlaktewater van een goede kwaliteit. Daarom geldt het aangepaste beleid voor grondwater niet voor aangewezen zones rond bepaalde natuurgebieden. Rond Natura 2000 gebieden, een netwerk van Europa’s meest bijzondere natuurgebieden, zijn extra beschermingszones aangegeven. Deze beschermde zones staan wettelijk in de Keur van de waterschappen vastgelegd. Ook hier geldt geen flexibiliteit en mag grasland pas vanaf 1 juni met grondwater worden beregend.

Overgangssituatie

Op dit moment is er nog sprake van een overgangssituatie waarin agrariërs die beregenen uit grondwater zelf bepalen of zij gebruik willen maken van de geboden flexibiliteit. Vanaf 2018 dient echter iedereen die buiten de beschermingszones wil beregenen uit grondwater, te beschikken over een bedrijfswaterplan.

Categorie:
Provincie: