vrijdag, 10. juni 2016 - 18:17 Update: 10-06-2016 18:19

Staten stemmen in met programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland

Staten stemmen in met programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland
Foto: fbf
’s-Hertogenbosch

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben in meerderheid ingestemd met het programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland. Doel van dit programma is het versneld oplossen van bereikbaarheidsknelpunten.

De focus ligt daarbij op het versterken van de Brabantse economie en vestigingsklimaat waarbij zowel de bestaande infrastructuur wordt uitgebreid en slimme oplossingen worden ingezet. Het programma kent een omvang van circa € 1 miljard, waarvan de provincie € 347,45 miljoen bijdraagt. De fracties van VVD, CDA, SP, PVV, D66, PvdA, 50PLUS, CU-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren stemden tegen. 

Met het programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland beoogt Brabant het eerder geserveerde geld voor de verbetering van de mobiliteit in Zuid-Nederland, alsnog voor de regio te behouden. Nadat vorig jaar duidelijk werd dat er onvoldoende politiek draagvlak was voor ‘de Ruit’, riep het Rijk de regio op tot een gedragen maatregelenpakket te komen. De provincie faciliteerde daarop een proces waarbij 141 partner, als overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven, samen een strategie ontwikkelden. In dit maatregelenpakket zijn acht deelopgaven geformuleerd die door verschillende partners worden uitgevoerd. Het gaat dan om:

- ITS (Intelligente Transport Systemen)/ smart mobility
- InnovA58
- Slimste oplossing A58 Tilburg-Breda
- MIRT-Verkenning A67 Leenderheide – Zaarderheiken
- MIRT-onderzoek A2 Randweg Eindhoven
- MIRT-onderzoek A2 Weert-Noord – Eindhoven
- N279 toekomstbestendig uitvoeren
- Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant

Moties Toeritdosering en motie A58

Tijdens de vergadering werden twee moties aangenomen. Motie 4. Toeritdosering (PVV) roept het college op de mogelijkheden van toeritdosering actief onder de aandacht te brengen van betrokken partijen. Via motie 9 (VVD en andere fracties) vragen Provinciale Staten de gedeputeerde om, indien een verbreding van de A58, en wel het traject Tilburg – Knooppunt Sint Annabosch, de slimste oplossing blijkt te zijn, de gereserveerde € 20 miljoen, zoals opgenomen in het Bidboek, aan te houden, zodat deze verbreding kan worden uitgevoerd.

Governancestructuur

Onderdeel van het voorstel aan de Staten waren afspraken over bestuur en toezicht, de zogenoemde governancestructuur. Daarover is onder meer afgesproken dat tijdens de uitvoering van het programma binnen de acht deelopgaven deelbudgetten anders kunnen worden ingezet. Zo kan flexibel worden ingespeeld op kansen die zich in de loop der tijd voordoen, zoals de toepassing van nieuwe technieken.