donderdag, 3. november 2016 - 14:35

Amsterdam wil af van stadsdeelstelsel

Amsterdam wil af van stadsdeelstelsel
Foto: SXC
Amsterdam

Het college van burgmeester en wethouders van Amsterdam heeft een voorstel gedaan voor een nieuw bestuurlijk stelsel in de hoofdstad, dat in 2018 in moet gaan.

In het nieuwe voorstel is gekozen voor één bestuur van de hele stad. De huidige gekozen stadsdeelbestuurders worden vervangen door een door het college benoemd dagelijks bestuur, dat het door de gemeenteraad vastgestelde beleid uitvoert.

In het nieuwe voorstel is gekozen voor één bestuur van de hele stad. De huidige gekozen stadsdeelbestuurders worden vervangen door een door het college benoemd dagelijks bestuur, dat het door de gemeenteraad vastgestelde beleid uitvoert. Hierdoor wordt het duidelijker wie er gaat over het beleid, namelijk de gemeenteraad, met als uitvoerders het college en de daaronder vallende dagelijks bestuurders. In totaal worden 21 dagelijks bestuurders benoemd voor de 7 stadsdelen.

Adviescommissies

Om uw belangen op lokaal niveau goed te behartigen worden adviescommissies samengesteld, bestaande uit vier leden per gebied. Deze commissies gaan gevraagd en ongevraagd het dagelijks bestuur van het stadsdeel of een raadscommissie van de gemeenteraad adviseren over kwesties uit hun stadsdeel. U kunt zich als inwoner direct laten kiezen voor zo’n commissie door de bewoners van het gebied waar u in woont. Dit gebeurt op persoonlijke titel, waarbij geen lidmaatschap van een politieke partij vereist is. U kunt dus echt deelnemen aan het besturen van de stad. De verkiezingen zullen tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden.

Evaluatierapport commissie Brenninkmeijer

De aanleiding voor dit voorstel is het rapport ‘Amsterdam 2020’ dat de advies- en evaluatiecommissie bestuurlijk stelsel Amsterdam (‘commissie-Brenninkmeijer’) op vrijdag 15 juli 2016 uit heeft gebracht. Hierin wijst die commissie onder meer op gebreken in de samenwerkingscultuur en op de structuurfout van het dubbelmandaat, waardoor de bestuurders in de stadsdelen zich zowel moeten verantwoorden naar college en raad als naar hun kiezers. De bestuurscommissies functioneren in het huidige stelsel te veel als zelfstandige bestuurslaag en te weinig als verlengd bestuur.

Verloop

Het voorstel van het college wordt op 17 november voor het eerst besproken in de raadscommissie Algemene Zaken, en op een nog nader te bepalen tijdstip in de gemeenteraad zelf.

Categorie:
Provincie: