woensdag, 23. augustus 2017 - 14:54 Update: 23-08-2017 15:27

Overijssel moet gevolgen ganzenafschot alsnog onderzoeken

Overijssel moet gevolgen ganzenafschot alsnog onderzoeken
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Zwolle/Den Haag

Het provinciebestuur van Overijssel heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van ganzenafschot in de beschermde natuurgebieden Natura 2000-gebieden De Wieden en Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van woensdag.

Het college van gedeputeerde staten van Overijssel krijgt daarom 6 maanden de tijd om alsnog onderzoek te doen naar de gevolgen van het afschieten van ganzen in deze natuurgebieden', aldus de Raad van State.  

Ganzenoverschot

In december 2015 vernietigde de Afdeling bestuursrechtspraak een eerder besluit van het provinciebestuur over ganzenafschot in Overijssel. Het provinciebestuur had aan de Faunabeheereenheid in Overijssel wel een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet verleend om grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen in de provincie af te schieten, maar geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet. 

Beroep Vogelbescherming

Na een beroep van Vogelbescherming Nederland oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak destijds dat het provinciebestuur beter had moeten onderzoeken of er ook een natuurvergunning voor het afschieten nodig was. Niet inzichtelijk was of het afschieten van de ganzen negatieve effecten zou kunnen hebben voor de natuurgebieden in Overijssel, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. Het provinciebestuur moest daarom een nieuw besluit nemen.

Nieuwe besluiten

Het provinciebestuur nam in 2016 2 nieuwe besluiten over het ganzenafschot. Enerzijds besloot het een natuurvergunning te verlenen voor het afschieten van ganzen in een aantal Natura 2000-gebieden in Overijssel. Anderzijds is het provinciebestuur van mening dat voor het afschieten van ganzen geen vergunning nodig is in de overige natuurgebieden in Overijssel, zoals De Wieden en Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. Het verzoek van de Vogelbescherming om voor die gebieden op te treden tegen het afschieten van ganzen, wees het provinciebestuur om die reden af.

Nader onderzoek nodig

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft het provinciebestuur de beide besluiten niet kunnen nemen zonder verder onderzoek te doen naar de gevolgen van het ganzenafschot voor de Natura 2000-gebieden De Wieden en Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. Niet alle gebieden waar geschoten mag worden, heeft het provinciebestuur onderzocht. 

Kolgans

Ook wordt de zogenoemde 'instandhoudingsdoelstelling' van de kolgans in het natuurgebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht niet gehaald, terwijl het afschieten tot sterfte van deze ganzensoort zal leiden. Het provinciebestuur heeft zich naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak 'dan ook niet op het standpunt kunnen stellen dat de aangevraagde activiteit niet vergunningplichtig is'.

Categorie:
Provincie: