dinsdag, 2. juli 2019 - 16:57

College kiest voor Publieke Omroep Amsterdam als zendgemachtigde voor de komende vijf jaar

Foto van televisie | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Het college van B en W adviseert Publieke Omroep Amsterdam (POA), inclusief AT5 te kiezen als zendgemachtigde voor de nieuwe concessieperiode (2019-2024). Dit is het definitieve advies van het college aan de gemeenteraad.

Het college baseert dit advies op het rapport van de adviescommissie Aanwijzing lokale omroep 2019-2024, het verslag van de verkenning van de concrete samenwerking van C-Amsterdam en POA en het eigen oordeel.

Geen gezamenlijk plan

Het college heeft C-Amsterdam en POA gevraagd om samenwerking te onderzoeken. De verkenning van de samenwerking tussen C-Amsterdam en POA in de afgelopen maanden heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Er is geen concreet gezamenlijk plan tot stand gekomen. De verkenning heeft het college wel nieuwe informatie en inzichten opgeleverd.

Nieuwe informatie en inzichten

Het college is van mening dat de rol van SALTO en FunX door de adviescommissie onvoldoende is belicht bij de beoordeling van de plannen van POA. Deze zenders sluiten bij uitstek aan op de pluriformiteit en diversiteit in de stad. Ook vindt het college dat een te rooskleurig beeld is geschetst van de haalbaarheid van de plannen van C-Amsterdam. Zo is er in de eerdere beoordeling geen rekening gehouden met het gebrek aan ervaring bij deze partij met het leiden van een grote mediaorganisatie. Ook is geconstateerd dat POA in de afgelopen periode een deel van de voorgenomen veranderingen in de governancestructuur versneld heeft doorgevoerd. Het college hecht veel waarde aan een solide organisatiestructuur met duidelijkheid over wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft.

Oordeel

In de totale beoordeling van het college van de plannen van beide partijen blijkt dat de scores dicht bij elkaar liggen en dat POA beter scoort. Het college is van mening dat in het belang van de stad en de continuïteit van de onafhankelijke berichtgeving het op dit moment het beste is de uitzendconcessie te houden bij de huidige lokale omroep en niet te kiezen voor een ingrijpende en risicovolle verandering. Wel verwacht het college dat POA in de komende periode de gewenste verbeteringen en veranderingen doorvoert.

Achtergrond

Elke vijf jaar wordt een nieuwe uitzendconcessie verleend voor de lokale publieke omroep in Amsterdam. Voor het eerst heeft zich niet alleen de huidige lokale omroep POA gemeld, maar ook een nieuwe partij: C-Amsterdam. De definitieve aanwijzing van de lokale omroep voor de nieuwe periode gebeurt door het Commissariaat voor de Media op advies van de gemeenteraad. In de gemeenteraadsvergadering van 10 en 11 juli wordt het advies van het college besproken en besluit de gemeenteraad of dit advies aan het Commissariaat wordt voorgelegd.

Categorie:
Provincie: