dinsdag, 19. juli 2022 - 10:56

Werkgevers hebben goed zicht op huidige vraag naar zorgprofessionals

verpleegster-bed-tillift
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Werkgevers kunnen goed inschatten wat de huidige behoefte is aan verschillende typen zorgprofessionals. Wat de vraag naar zorgprofessionals voor de komende vijf jaar zal zijn kunnen zij globaal inschatten. Om een juiste inschatting te maken van de toekomstige vraag en het aanbod in beroepsgroepen in de gezondheidszorg, lijkt het daarom raadzaam om verwachtingen van werkgevers te combineren met aanvullende bronnen zoals expertraadplegingen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het Capaciteitsorgaan.

Binnen de gezondheidszorg is er een tekort aan personeel en dit tekort is de afgelopen jaren blijven groeien. Om gericht naar oplossingen te zoeken moeten we zicht krijgen op de behoefte aan zorgprofessionals. Uit vragenlijstonderzoek onder werkgevers in de ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, gehandicaptenzorg, ambulancezorg en ouderenzorg blijkt dat zij goed kunnen inschatten wat de huidige behoefte aan personeel is. Ze hebben een goed beeld van het huidige tekort aan personeel, doordat zij bijvoorbeeld goed zicht op de hoeveelheid vacatures die openstaan en hoe lang deze onvervuld blijven.

Toekomstige behoefte aan zorgprofessionals beter inschatten met kennis van werkgevers én andere bronnen

Niet alle werkgevers konden even goed inschatten hoe groot de toe- of afname gaat zijn van het aantal professionals die werkzaam zijn binnen hun sector in de komende vijf jaar. Wel hadden zij goed zicht op de mogelijke oorzaken van een veranderde vraag naar professionals. De verwachtingen die zij hebben kunnen daarom in combinatie met andere bronnen zoals informatie van beroepsverenigingen en belangrijke stakeholders van de verschillende beroepsgroepen een goede schatting geven van de verwachte vraag naar zorgprofessionals in de toekomst. Vooral de redenen die werkgevers geven voor het al dan niet willen op- of afschalen kunnen hierbij van belang zijn.

Over het onderzoek

Gegevens voor dit onderzoek komen uit een enquête onder werkgevers in vijf verschillende sectoren: de ziekenhuiszorg; huisartsenzorg; gehandicaptenzorg; ambulancezorg en verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en thuiszorg (VVT). 1.496 vertegenwoordigers van organisaties vulden eind 2021 en begin 2022 de enquête in. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Capaciteitsorgaan. Het Capaciteitsorgaan komt elke drie jaar, mede op basis van het Nivel-onderzoek, met adviezen over de instroom van verschillende (vervolg-)opleidingen voor professionals in de zorg.

Categorie:
Provincie: