maandag, 22. augustus 2022 - 19:20

Waterschappen: Zorg dat waterkwaliteit niet de volgende stikstofcrisis wordt

Koeien in de wei
Foto: Unie van Waterschappen
Arnhem

Op maandag 22 augustus zijn de koepelorganisaties van de provincies, gemeenten en waterschappen op gesprek geweest bij stikstofbemiddelaar Johan Remkes. De Unie van Waterschappen bepleitte in het gesprek het belang om de stikstofaanpak hand in hand te laten gaan met het verbeteren van de waterkwaliteit en het klimaatbestendig maken van Nederland. “Met een goede stikstofaanpak kunnen we een volgende crisis rond waterkwaliteit op tijd voorkomen,” aldus voorzitter Rogier van der Sande.

Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen: “Natuur en stikstof is één van de onderwerpen waar Nederland tegen de grenzen is aangelopen. Het stikstofdossier is pas politiek urgent geworden vanwege een gerechtelijke uitspraak en stokkende vergunningverlening. Ditzelfde dreigt ook met de Europese Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water (KRW), die Nederland verplicht om in 2027 de waterkwaliteit op orde te hebben. Waterschappen werken hier hard aan, en hebben tegelijk andere overheden nodig om deze doelstelling te halen.”

Blij met voornemen integrale aanpak

Waterschappen zijn blij dat in het coalitieakkoord is afgesproken om in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) het natuur- en stikstofdossier in samenhang met de Europese doelstellingen voor klimaat en waterkwaliteit op te lossen. “Wij zijn blij met deze uitgesproken intentie en willen er samen met het Rijk en andere partners voor zorgen dat we op deze manier voorkomen dat waterkwaliteit het volgende stikstofdossier wordt.”

Ingrijpende keuzes nodig

Verder gaf de Unie van Waterschappen in het gesprek met Remkes aan dat ook de toenemende weersextremen zorgen voor ruimtelijke uitdagingen. De extreme droogte van deze zomer legt deze problematiek extra bloot. “We moeten Nederland anders inrichten om water beter vast te houden en ons te wapenen tegen extreme hoosbuien en zeespiegelstijging. Dit vraagt om ingrijpende, ruimtelijke keuzes. Water en bodem moeten daarbij – zoals ook is afgesproken in het coalitieakkoord - sturend zijn.”

Perspectief voor de landbouwsector

De waterschappen willen graag meewerken in de stikstofaanpak. Met hun gebiedskennis kunnen ze waardevolle partners zijn voor de gebiedsgerichte aanpak. Voor de reductie van stikstofuitstoot speelt daarnaast de agrarische sector een cruciale rol. Van der Sande: “Het is voor de waterschappen erg belangrijk dat de landbouwsector, als belangrijke partner in het gebied, dusdanig perspectief krijgt en kan bijdragen aan de transitie van het landelijk gebied. Wat de waterschappen betreft moet de focus van de gebiedsgerichte aanpak dan ook liggen op het gezamenlijk tot stand brengen van de benodigde maatregelen om de natuur te verbeteren, de waterbeschikbaarheid te vergroten en te zorgen dat de waterkwaliteitsdoelen gehaald worden.”

Categorie:
Provincie: