woensdag, 28. juni 2006 - 18:06

Limburgse zwembaden steeds veiliger

Maastricht

De Limburgse zwembaden worden steeds veiliger. Dat is de conclusie uit de jaartoets die de Provincie Limburg heeft uitgevoerd bij alle 222 Limburgse zwembaden. De Provincie signaleert ook dat zwembaden die worden aangesproken op overschrijdingen van de normen voor waterkwaliteit, serieus werk maken van verbetering, met aantoonbaar resultaat.

Verantwoordelijk gedeputeerde Herman Vrehen wil nu ook voor de kwaliteit van het water in pierenbadjes en spartelbaden verbeteringen realiseren. Voor dergelijke baden bestaan nauwelijks wettelijke normen. Vrehen wil dat de Provincie via adviezen en concrete handreikingen deze baden helpt om de waterkwaliteit te monitoren en verbeteren.

Uit de regelmatige bemonstering van het water in de zwembaden over het jaar 2005 blijkt, dat slechts bij uitzondering sprake is van overschrijdingen van normen. Slechts 7 zwembaden haalden een onvoldoende jaartoets in 2005, tegen 21 in 2004. De 222 Limburgse zwembaden hebben samen 671 zwembassins. Het toetssysteem laat zien, dat daarvan 11 bassins een onvoldoende jaarresultaat hebben behaald. “Deze verbetering van de hygiëne toont aan dat ons controlesysteem en advies effectief zijn�, aldus gedeputeerde Herman Vrehen.

In het algemeen zijn normoverschrijdingen van tijdelijke aard en gevolg van een incident. De systematiek van de jaartoets is echter zodanig streng, dat een tijdelijke onvoldoende score op één meetaspect al zwaar kan doortellen in het jaarresultaat. Daardoor impliceert een onvoldoende score niet dat het zwemwater in deze bassins op dit moment van onvoldoende kwaliteit of onveilig is. Voor zover mogelijk is van deze bassins nagegaan, hoe de scores zich hebben ontwikkeld sinds het behalen van een onvoldoende resultaat. Voor de 3 buitenbaden zijn nog niet voldoende meetresultaten bekend. Voor de 8 binnenbassins zijn de scores inmiddels voldoende.

De Provincie Limburg heeft ook de waterkwaliteit in de spartelbaden laten analyseren, alsof het reguliere zwembaden zouden zijn. Die analyse leert dat bijna geen enkel spartelbad voldoet aan de normen die voor zwembaden gelden. Voor spartelbaden gelden echter veel mildere normen. Feitelijk eist de wet alleen, dat het bassin met kraanwater moet worden gevuld. “Daarmee geeft de wet helaas geen garantie voor veilig zwemwater in de spartelbaden. Terwijl daar juist de jongste kinderen gebruik van maken�, zegt gedeputeerde Herman Vrehen.

Vrehen wil bekijken of hij de exploitanten van de spartelbaden, vaak vrijwilligersorganisaties zoals speeltuinen, met raad en daad terzijde kan staan. Hij denkt aan het aanbieden van regelmatiger controles, maar wijst erop, dat dit alleen kan op basis van vrijwilligheid. “Wij kunnen de wettelijke eisen niet verzwaren, maar mogelijk wel adviseren, hoe de waterkwaliteit kan worden bewaakt. Daarmee hebben we immers ruime ervaring opgedaan bij de zwembaden. Ik wil hierover graag binnenkort gaan praten met de sector.�
Provincie:
Tag(s):