woensdag, 20. september 2006 - 8:39

Samenwerking nieuwe opleiding rechten

Het Limburgplan Vlaanderen voorziet een nieuwe opleiding rechten binnen de tUL, het samenwerkingsverband van de Universiteit Hasselt en de Universiteit Maastricht. Samen met de Katholieke Universiteit Leuven zijn Hasselt en Maastricht nu overeengekomen om van de nieuwe bacheloropleiding rechten een gezamenlijke opleiding van tUL en KULeuven te maken.

Daarmee komen de drie universiteiten tegemoet aan één van de belangrijkste doelstellingen van de Vlaamse minister, namelijk de rationalisering van het hoger onderwijsaanbod in Vlaanderen.

In juni 2006 werd een aanvraag tot erkenning van een nieuwe opleiding rechten ingediend. De Vlaamse Erkenningscommissie gaf medio augustus 2006 een negatief advies voor deze nieuwe opleiding. De voornaamste punten van kritiek waren: de doorstroommogelijkheden van de nieuwe bacheloropleiding naar andere masteropleidingen rechten in Vlaanderen; de toegang tot de zogenaamde togaberoepen en de gemiste kans om voor deze nieuwe opleiding rechten optimaal gebruik te maken van de onderwijscapaciteit in Vlaanderen.

Om tegemoet te komen aan deze opmerkingen hebben de Universiteit Maastricht en de Universiteit Hasselt de gesprekken gevoerd met de KULeuven, die hebben geleid tot deze overeenkomst.

Het spreekt vanzelf dat niet wordt afgeweken van de oorspronkelijke uitgangspunten: de nieuwe opleiding rechten is en blijft een unieke opleiding in Vlaanderen, die vernieuwend is zowel op het vlak van de inhoud (vertrekkend vanuit de rechtsvergelijkende aanpak op Europees vlak) als van de vorm (Probleemgestuurd Onderwijs). Het programma is vooral vernieuwend door zijn aandacht voor talen (Legal English en Francais juridique) en voor de ruime aandacht voor Europese en internationale ontwikkelingen en invloeden. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht levert vanuit zijn expertise vooral die onderdelen van het curriculum die gericht zijn op Europees recht, internationaal recht en rechtsvergelijking.

Studenten kunnen zich aan de UHasselt inschrijven voor de gezamenlijke opleiding rechten van de tUL en de KULeuven. Het onderwijs wordt verzorgd door de drie ‘moederuniversiteiten’, namelijk Universiteit Maastricht, Universiteit Hasselt en KULeuven. Zo wordt de beschikbare onderwijs- en onderzoekscapaciteit optimaal benut voor de uitbouw van de nieuwe opleiding. In een latere fase van de bacheloropleiding kiezen de studenten uit meerdere ‘voorsorteertrajecten’.

Eén ervan bereidt hen voor op een nieuwe master, die wordt ontwikkeld door de drie organiserende ‘moederuniversiteiten’. Deze opleiding leidt op tot Belgisch civiel effect (toegang tot de advocatuur en rechterlijke macht), maar niet zonder meer tot het civiel effect in Nederland. Een student die dat wenst dient alsnog in Nederland aanvullend te studeren.

Andere trajecten zijn eerder gericht op de (bestaande) masters aan de KULeuven of de Universiteit Maastricht. De Belgische studenten die deze bachelor voltooien kunnen vervolgens instromen in een aantal masters aan de Faculteit der Rechtsgeleerheid van de Universiteit Maastricht. Zo krijgen de studenten een waaier aan keuzemogelijkheden, die voorbereiden op diverse beroepsprofielen.

De drie partners leggen met hun initiatief een dossier voor dat de Vlaamse regering in staat moet stellen om op vrijdag 22 september 2006 een beslissing te nemen over de macrodoelmatigheid van een voor Vlaanderen unieke rechtenopleiding.

Daarnaast onderzoeken UHasselt, Universiteit Maastricht en KULeuven of samenwerking op andere studie- en onderzoeksdomeinen in de toekomst vruchtbaar kan zijn. Concreet denken de drie universiteiten hierbij aan bacheloropleidingen die toegang geven tot een masteropleiding bij één van de partners of aan mogelijkheden voor de verdere versterking van de onderzoekssamenwerking.
Provincie:
Tag(s):