donderdag, 31. mei 2007 - 12:29

Effect geluidsschermen op luchtkwaliteit onderzocht

Putten

Het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit van Rijkswaterstaat begint in juni in de ‘Proeftuin Schermen’ langs de A28 bij Putten met het meten van het effect van (geluids)schermen op de luchtkwaliteit langs snelwegen. Tegelijk lanceert het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit een prijsvraag waarmee de markt wordt uitgedaagd om ideeën en oplossingen aan te dragen voor innovatieve schermen die een zo groot mogelijk positief effect hebben op de luchtkwaliteit.

Uit literatuur- en windtunnelonderzoek blijkt dat geluidsschermen een positief effect hebben op de concentratie fijn stof en stikstofdioxide. Dit komt bijvoorbeeld door de menging met schone lucht door turbulentie, de afvang van fijn stof en het omzetten van stikstofdioxide in minder schadelijke stoffen.

Voor het onderzoek richt Rijkswaterstaat een testlocatie in met drie schermen en meetapparatuur. Naast een glazen referentiescherm worden telkens twee innovatieve schermen van marktpartijen geplaatst die speciaal voor het effect op luchtkwaliteit zijn ontworpen. In de loop van 2007 en 2008 wisselt Rijkswaterstaat de schermen een aantal keer. Zo kunnen er meerdere schermen op dezelfde locatie worden getest.

De verwachting is dat een positiever effect kan worden verkregen door nieuwe schermen te ontwikkelen of bestaande schermen verder te optimaliseren. Ondernemingen worden daarom via een prijsvraag uitgedaagd om met nieuwe ideeën voor schermen met een positief effect op de luchtkwaliteit te komen. Deze schermen worden in 2008 in de ‘Proeftuin Schermen’ beproefd.

Het onderzoek in Putten moet aantonen of de schermen het gewenste effect hebben op de luchtkwaliteit. Indien dit het geval is kunnen de schermen op locaties in Nederland worden geplaatst waar de concentratie fijn stof en stikstofdioxide te hoog is.

In Nederland is slechts een aantal locaties geschikt voor dit onderzoek. De relatief schone lucht in Putten maakt nauwkeurig meten mogelijk. In Putten zijn er geen andere bronnen van fijn stof in de omgeving, zoals bijvoorbeeld industrie, die van invloed kunnen zijn op de metingen. Daarnaast worden de metingen niet verstoord door bomen of andere objecten in de omgeving.

Het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit werkt in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit op en rond snelwegen.

De focus ligt op snelwegen bij dichtbevolkte gebieden (zgn. 'hot spots'). Daar zal bronbeleid pas op termijn toereikend zijn om de luchtkwaliteit wat betreft NO2 en PM10 (fijn stof) aan de normen te laten voldoen. De maatregelen vanuit het innovatieprogramma kunnen onderwijl bijdragen aan verbetering.

Rijkswaterstaat voert het innovatieprogramma uit. Met het beschikbare onderzoeksbudget identificeert, selecteert, stimuleert en beproeft het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit kansrijke ideeën voor oplossingen. Deze worden tot en met 2008 onderzocht en beproefd. Zodra een maatregel haalbaar blijkt, wordt daarover een positief advies gegeven.
Provincie:
Tag(s):