dinsdag, 9. januari 2007 - 13:25

Imago-onderzoek waterschap van start

Regionaal

Afgelopen weekeinde hebben zo’n 900 mensen een vragenlijst in de bus ontvangen met vragen over de bekendheid met het waterschap, klantcontacten, het beeld dat mensen over het waterschap hebben en de beoordeling van de communicatiemiddelen die het waterschap inzet om mensen voor te lichten.

De vragenlijst is een van de onderdelen uit het derde imago-onderzoek van Zeeuwse Eilanden. In 1998 en 2003 is ook reeds onderzoek gedaan naar het imago. De algemene vergadering van het waterschap heeft in zijn Bestuursprogramma aangegeven dat klanttevredenheid regelmatig getoetst moet worden. Er loopt momenteel ook een onderzoek naar de klanttevredenheid over de fietswegen en later dit jaar volgt een medewerkertevredenheidsonderzoek.

Met de informatie die het onderzoek oplevert, krijgt het waterschap inzicht in de wensen en behoeften van de burgers en kan eventueel op die wensen ingespeeld worden. Bijvoorbeeld door op een andere manier informatie te gaan verstrekken of door de service naar de burger te ver-beteren. Daarnaast kunnen de resultaten een waardevolle bijdrage leveren aan het communicatiebeleid van het waterschap. En dat alles binnen de voorwaarde om zo optimaal mogelijk het waterschapswerk te doen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Het onderzoek is een vervolg op het imago-onderzoek dat in 2003 is uitgevoerd. De opzet van het onderzoek is ongeveer gelijk zodat de resultaten met elkaar vergeleken kunnen worden. Nieuw is dat nu meer vragen zijn opgenomen over klantvriendelijkheid. Uit het eigen adressenbestand is een steekproef van ruim 900 mensen getrokken. De vragenlijst kan anoniem ingevuld worden zodat niet te achterhalen is wie welke vragenlijst heeft ingevuld. Bovendien worden de gegevens alleen voor dit onderzoek gebruikt.

Eind maart moet het rapport met daarin de bevindingen en aanbevelingen gereed zijn.
Provincie:
Tag(s):