vrijdag, 4. juli 2008 - 10:28

Grou krijgt tijdelijk nieuwe zwemplek

Grou

Tijdens de raadsvergadering van 1 juli jongstleden deelde wethouder Anne Jochum de Vries mee dat vanaf zaterdag 5 juli gezwommen kan worden op de Blikpôle in Grou. Hier is, ter hoogte van de jollen-steiger, een tijdelijke voorziening getroffen zodat de jeugd van Grou deze zomer kan zwemmen. De voorziening is tijdelijk omdat de komende winterperiode op deze plaats de nieuwe haven van de GWS (Grouster Watersport Vereniging) wordt aangelegd.


Wethouder De Vries benadrukt dat zwemmen op eigen risico is. Wel heeft hij opdracht gegeven on-derzoek te doen naar de kwaliteit van het water ter plekke. Wetterskip Fryslân heeft het water onder-zocht en geen bijzonderheden aangetroffen. De kwaliteit is derhalve goed. Bij de Provincie Fryslân en GGD Fryslân is advies ingewonnen omtrent de ziekte van Weil. De GGD ziet geen redenen om een negatief advies te geven. De GGD motiveert zijn advies alsvolgt: ‘het risico op de ziekte van Weil is al-tijd aanwezig als men in buitenwater gaat zwemmen.

Echter is dit risico klein te noemen en dit is al jaren zo. Met andere woorden; er is geen verhoogd risico op de ziekte van Weil, ook niet in het Prinses Magriet kanaal. Dit risico is hetzelfde voor alle buitenwateren in Friesland met een goede waterdoor-stroming. Vanuit infectieziektenpreventie zijn er geen redenen voor de GGD om een negatief advies te geven over het openstellen van de zwemplaats in Grou’. Naar aanleiding van dit advies zal de ge-meente alert zijn op de aanwezigheid van ratten en deze zo nodig verdelgen.
Provincie:
Tag(s):