vrijdag, 16. december 2016 - 7:58

Economie groeit, uitstoot broeikasgassen daalt

Economie groeit, uitstoot broeikasgassen daalt
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De Nederlandse economie groeide in de periode 1990-2015 met 64 procent terwijl de uitstoot van broeikasgassen met bijna 3 procent daalde. Deze daling komt doordat er minder lachgas, methaan en fluorgassen werden uitgestoten. De CO2-uitstoot nam echter met bijna 13 procent toe. Dat meldt CBS.

Het klimaatverdrag van Parijs volgt internationale berekeningen (IPCC) van de uitstoot en volgens die cijfers is de uitstoot van broeikasgassen gedaald met 12 procent. Het verschil komt vooral door het niet meetellen van de sterk toenemende CO2-uitstoot van internationaal transport.

Bedrijven stoten minder broeikasgassen uit

Bedrijven zijn sinds 1990 minder broeikasgassen uit gaan stoten, terwijl de economie fors groeide. De daling van emissies door bedrijven is vooral te danken aan technologische ontwikkelingen en efficiënter energiegebruik in de industrie. In de landbouw daalde de uitstoot van broeikasgassen met 16 procent door onder andere een strenger mestbeleid en efficiëntere bedrijfsvoering. Elektriciteitsbedrijven zijn meer gaan uitstoten, met name door de grotere vraag naar elektriciteit. In de transportsector stegen de broeikasgasemissies met bijna 62 procent. De uitstoot van de Nederlandse luchtvaart is meer dan verdubbeld ten opzichte van 1990. De uitstoot van het wegvervoer en het vervoer over water stegen ook, maar in veel mindere mate.

Economische groei zorgt wel voor meer CO2-uitstoot

De totale uitstoot van broeikasgassen is weliswaar gedaald, de uitstoot van CO2 is juist gestegen. Wel is de uitstoot minder toegenomen dan als er geen maatregelen waren genomen voor het reduceren van CO2-emissies. De uitstoot van het bedrijfsleven zou—zonder maatregelen—met 35 procent zijn gegroeid ten opzichte van 1995, in plaats van de werkelijke 8 procent. Vooral energiebesparing bij bedrijven beperkte de groei van de CO2-uitstoot en in de chemie, landbouw en basismetaalindustrie leidde het zelfs tot minder CO2-uitstoot. In de transportsector werd de behaalde winst door de verbeterde energie-intensiteit teniet gedaan door sterke productiegroei, en steeg de uitstoot.

Uitstoot broeikasgassen huishoudens niet afgenomen

Huishoudens stootten in 2015 ruim 2 procent meer broeikasgassen uit dan in 1990. De uitstoot van huishoudens nam onder andere toe omdat de bevolking groeide, met 13 procent. Het aantal woningen is gestegen en daarmee nam het aardgasverbruik toe voor het verwarmen van deze woningen. Dat woningen tegenwoordig veelal beter geïsoleerd zijn heeft dit niet kunnen compenseren. Ook steeg het aantal personenauto’s met 56 procent, al zijn deze over het algemeen steeds schoner en zuiniger. Per inwoner daalde de uitstoot van broeikasgassen met 10 procent.

Categorie:
Provincie: