vrijdag, 29. april 2016 - 8:10 Update: 01-05-2016 17:38

Inspecties stellen Veilig Thuis Gelderland Zuid onder verscherpt toezicht

Veilig Thuis Gelderland Zuid onder verscherpt toezicht gesteld
Foto: Archief EHF
Nijmegen/Tiel

Veilig Thuis Gelderland Zuid, onderdeel van GGD Gelderland Zuid, is op 22 april jl. door de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder verscherpt toezicht gesteld voor een periode van maximaal zes maanden. Dit heeft IGZ bekendgemaakt.

'Aanleiding voor het verscherpt toezicht vormt met name de omvang van de wachtlijsten en de onjuiste informatie die Veilig Thuis Gelderland Zuid daarover aan de inspecties heeft verstrekt', aldus IGZ.

Op 23 oktober 2015 hebben de inspecties Stap 1 van het toezicht naar Veilig Thuis uitgevoerd bij Veilig Thuis Gelderland Zuid. Uit het toezicht bleek dat Veilig Thuis Gelderland Zuid aan slechts acht van de 24 verwachtingen voldeed. De inspecties constateerden urgente verbeterpunten ten aanzien van het zicht dat veilig Thuis moet hebben op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens. 

Wachtlijsten

Veilig Thuis Gelderland Zuid heeft een verbeterplan opgesteld dat grotendeels voldeed aan de verwachtingen van de inspecties. Tegelijkertijd hebben de inspecties vanaf november 2015 het toezicht op Veilig Thuis Gelderland Zuid geïntensiveerd, maandelijks informatie opgevraagd over de wachtlijst en begin november een bestuurlijk gesprek gevoerd met de GGD Gelderland Zuid over Veilig Thuis Gelderland Zuid. 

Volgens Veilig Thuis Gelderland Zuid zou de wachtlijst eind november zijn weggewerkt. Tijdens een voortgangsbezoek in januari 2016 constateerden de inspecties dat er toch sprake was van een substantiële wachtlijst. Vervolgens bleek dat de omvang van de wachtlijst na een aanvankelijke daling toch weer toenam en dat zich zaken op de lijst bevonden die eerder niet waren gemeld. 

Bovendien ontvingen de inspecties medio april signalen dat Veilig Thuis Gelderland Zuid de inspecties niet volledig zou hebben geïnformeerd over de wachtlijst. 
Direct na deze signalen hebben de inspecties een onaangekondigd bezoek gebracht aan Veilig Thuis Gelderland Zuid. Tijdens dit bezoek bleek dat Veilig Thuis Gelderland Zuid de afgelopen maanden een veel te positief beeld over de wachtlijst aan de inspecties heeft gegeven.

Conclusie

De inspecties stellen vast dat hiermee het vertrouwen van de inspecties in de aanpak en werkwijze van Veilig Thuis Gelderland Zuid ernstig geschaad is. Bovendien hebben de inspecties er onvoldoende vertrouwen in dat Veilig Thuis Gelderland Zuid de wachtlijst binnen redelijke termijn kan wegwerken zonder extra maatregelen te treffen.

Verwachtingen

De inspecties verwachten van de GGD Gelderland Zuid, als primair verantwoordelijke voor de kwaliteit van Veilig Thuis Gelderland Zuid, dat deze op zo kort mogelijke alle noodzakelijke maatregelen treft rond de wachtlijst en de eerder geconstateerde tekortkomingen. 

In ieder geval het op zo kort mogelijke termijn terugbrengen van de wachtlijst en tweewekelijkse opgave van de bestaande wachtlijst en de caseload per medewerker. In de tussentijd zicht houden op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens op de wachtlijst. Alle verbeterpunten naar aanleiding van het toezicht Stap 1 voortvarend uitvoeren.

Vervolg

De inspecties zullen tijdens het verscherpt toezicht nauwkeurig monitoren of de aangekondigde verbetermaatregelen worden uitgevoerd en geborgd. De inspecties zullen in deze periode aangekondigde en onaangekondigde bezoeken brengen. Verder verwachten de inspecties naast de tweewekelijkse opgave over de wachtlijst een maandelijkse voortgangsrapportage over de ingezette verbetermaatregelen.

Categorie:
Provincie: