maandag, 7. november 2016 - 17:57 Update: 08-11-2016 16:09

IGZ bezorgd over intramurale zorgverlening aan ouderen door Careyn

IGZ maakt zich grote zorgen over kwaliteit en veiligheid van zorg Careyn
Foto: Archief EHF
Schiedam

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) maakt zich grote zorgen over de kwaliteit en veiligheid van zorg voor alle vestigingen en locaties van Careyn voor intramurale zorgverlening aan ouderen. Dit heeft IGZ, die Stichting Careyn een aanwijzing heeft gegeven, zojuist bekendgemaakt.

Onvoldoende vertrouwen

De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat Careyn zonder extra maatregelen, op korte termijn de vereiste verbeteringen kan aanbrengen. De inspectie heeft daarom nu een aanwijzing gegeven. Daarin staat dat alle nodige verbeteringen binnen negen maanden moeten zijn doorgevoerd.

Conclusies inspectie

Careyn heeft de afgelopen jaren te maken gehad met financiële problemen en reorganisaties. De kwaliteit van zorg heeft hieronder geleden. De inspectie heeft in 2015 en 2016 veelvuldig contact gehad met Careyn. Er zijn inspectiebezoeken geweest, maar ook gesprekken met de raad van bestuur en de raad van toezicht.

Bij de inspectiebezoeken is gebleken dat op een groot aantal punten de zorg niet voldeed aan de normen. Careyn was zich hiervan bewust. De zorgorganisatie heeft de tijd en ruimte gekregen om de zorg zelf weer in orde te krijgen. Dat is niet gelukt.

Cliëntdossiers

Deze dossiers worden zowel elektronisch als op papier bijgehouden. Verzorgenden en behandelaars hebben niet altijd toegang tot een actueel en compleet cliëntdossier. Dit knelt extra voor verzorgenden die invallen. Zij krijgen niet voldoende informatie en kunnen vaak geen aantekening maken over de zorgverlening. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. 

Deskundigheid en inzet medewerkers

Het verzorgend personeel heeft veel taken gekregen. De werkdruk is hoog, het ziekteverzuim en personeelsverloop ook. Er is geregeld te weinig personeel. Careyn zet dan eigen flexwerkers, invallers en uitzendkrachten in voor de dagelijkse cliëntenzorg. Vaak heeft het personeel dan niet de juiste opleiding voor het werk met de doelgroep. 

Sturen op kwaliteit en veiligheid

Medewerkers melden niet alle (bijna) fouten en incidenten. Het is belangrijk dat dit juist wel gebeurt, zodat iedereen ervan kan leren. Zo kunnen dergelijke incidenten in de toekomst worden voorkomen. Ook is er bij de raad van bestuur onvoldoende aandacht voor overbelasting, tijdgebrek en opleiding van medewerkers.

Vastgestelde tekortkomingen binnen 9 maanden wegnemen

Stichting Careyn moet de vastgestelde tekortkomingen binnen een periode van negen maanden wegnemen. De cliëntdossiers moeten compleet, up-to-date en toegankelijk zijn. Stichting Careyn moet ook zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers. Het verzorgend personeel moet genoeg tijd krijgen voor goede rapportage en overdracht.

Careyn moet ook werk maken van sturen op kwaliteit en veiligheid. Ze moet zorgen voor een goed functionerend bestuur. De organisatie is zelf al bezig wijzigingen door te voeren in het bestuur. Daarmee wil Careyn de nodige verbeteringen nu daadwerkelijk realiseren.

De inspectie wijst erop dat het bestuur van Careyn zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg aan hun cliënten. De inspectie heeft op dit moment onvoldoende vertrouwen in de slagkracht van het bestuur van Careyn om de genoemde problemen op te lossen. 

Interventieteam

De inspectie heeft het bestuur van Careyn opgeroepen zo verstandig mogelijk gebruik te maken van alle mogelijkheden daartoe. Daarom heeft de IGZ met Careyn besproken om gebruik te maken van een interventieteam. De inspectie maakt als onafhankelijk toezichthouder geen deel van uit van zo'n interventieteam. De inspectie eist een aantal voortgangsrapportages van Stichting Careyn. Zo wil de inspectie informatie krijgen over de vorderingen. 

Onaangekondigde bezoeken

Verder toetst de inspectie de voortgang, bijvoorbeeld door onaangekondigde toezichtbezoeken. Als Stichting Careyn niet binnen de vastgestelde termijn voldoet aan de aanwijzing, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.