maandag, 26. oktober 2020 - 19:30

Nederland stelt inreisverbod voor Canada, Georgië en Tunesië weer in

Schiphol
Foto: fbf
Amstedam

Nederland stelt vanaf 27 oktober 2020 het inreisverbod voor reizigers met bestendig verblijf in Georgië, Tunesië en Canada opnieuw in. Dit besluit is genomen op basis van een risico-inschatting met zo objectief mogelijke criteria over de gezondheidssituatie in die landen en de daar geldende maatregelen.

In dat verband is net als bij Servië, Montenegro, Algerije en Marokko onder andere gekeken naar het aantal nieuwe besmettingen. Dat aantal moet lager zijn dan het Europees gemiddelde van 15 juni jl. per 100.000 inwoners over  een periode 14 dagen. Ook wordt er gekeken naar de algehele reactie op COVID-19 in het betreffende land. Hierin worden onder andere het aantal uitgevoerde coronatests, bron- en contactopsporing en beheersmaatregelen meegenomen. Gezondheidsorganisaties zoals het ECDC, de WHO en RIVM leveren daarvoor de benodigde informatie.

Het inreisverbod naar Nederland voor reizigers met bestendig verblijf in Singapore wordt per 27 oktober 2020 opgeheven.

De opheffing van de reisbeperking, ingegaan op 1 juli, blijft wel van kracht voor reizigers die bestendig verblijf hebben in de volgende landen: Australië, Japan, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Zuid-Korea, Thailand en Uruguay. Deze lijst van veilige landen wordt dus nu uitgebreid met Singapore

Voor reizigers afkomstig uit China geldt dat het reisverbod zal worden opgeheven zodra China zelf ook EU-burgers toelaat. Hetzelfde geldt ook voor China's Speciale Administratieve Regio's Hongkong en Macau.

Voor alle niet essentiële reizen van personen vanuit overige derde landen (andere landen dan het EU+ gebied) naar Europa blijft de huidige inreisbeperking van kracht met als doel de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit betekent dat personen die geen bestendig verblijf hebben in een bovengenoemd land of gebied op de veilige lijst én niet onder de hieronder genoemde uitzonderingsposities vallen, Nederland niet binnenkomen.

Uitzonderingscategorieën:

 • EU burgers (met inbegrip van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk) en hun familieleden, inclusief personen die onder de regeling lange afstandsrelatie vallen, conform het daarvoor geldende handelingskader;
 • Onderdanen van Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Liechtenstein, San Marino, Monaco, Vaticaanstad en Andorra en hun familieleden;
 • Onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een verblijfskaart of een verblijfsvergunning overeenkomstig de richtlijn 2003/109/EC (de Richtlijn langdurig ingezetenen) en hun familieleden;
 • Onderdanen van derde landen die hun verblijfsrecht ontlenen aan andere Europese richtlijnen of aan het nationale recht van een lidstaat en hun familieleden;
 • Houders van een visum voor lang verblijf, inclusief de personen met een machtiging voor voorlopig verblijf (MVV).
 • Zorgpersoneel;
 • Grenswerkers;
 • Personen werkzaam in het transport van goederen en ander transportpersoneel, voor zover noodzakelijk, dit omvat containerschepen, bulkschepen (bijvoorbeeld erts of steekool), tankers (brandstoffen en chemicaliën), visserij, personen werkzaam in de energiesector, dus olie- en gasplatformen en windmolenparken alsmede offshorebedrijven die diensten verlenen aan deze sector, en flight crew;
 • Transitpassagiers die via Nederland of een ander Schengenland naar een ander derde land willen reizen;
 • Zeevarenden in het bezit van een zeemansboekje. De uitzonderingen gelden niet voor zeevarenden op commerciële jachten en pleziervaart.
 • Diplomaten als zij in de uitoefening van hun functie reizen;
 • Militairen als zij in de uitoefening van hun functie reizen;
 • Personeel van internationale organisaties en humanitaire organisaties;
 • Personen die zwaarwegende redenen hebben om hun familie te bezoeken; hierbij gaat het om reizen in uitzonderlijke gevallen. Een uitzonderlijk geval is het bezoeken van een terminaal ziek familielid en het bijwonen van een begrafenis. Het is bedoeld voor de eerstegraads- en tweedegraadsfamilieleden. Partner en kinderen zijn eerstegraads en kleinkinderen zijn tweedegraads.
 • Personen die internationale bescherming behoeven; de grensprocedure is onverkort van toepassing.
 • Personen die uit humanitaire overwegingen worden toegelaten
 • Studenten in het bezit van een kennisgevingsbrief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Kennismigranten in het bezit van een kennisgevingsbrief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst of een Nederlandse tewerkstellingsvergunning, conform het daarvoor geldende handelingskader,.
 • Zakenreizigers die een reis maken die, conform het daarvoor geldende handelingskader, aantoonbaar bijdraagt aan de Nederlandse economie en samenleving
 • Topsporters conform het daarvoor geldende handelingskader.
 • Hooggekwalificeerde professionals uit de culturele en de creatieve sector, conform het daarvoor geldende handelingskader,
 • Journalisten, conform het daarvoor geldende handelingskader,  
 • Onderzoekers, conform het daarvoor geldende handelingskader,
Lees alles over:
Categorie:
Provincie: