dinsdag, 29. maart 2016 - 15:09 Update: 29-03-2016 15:10

Milieueffectrapport voor Omgevingsvisie Groningen met aanvulling compleet

 Milieueffectrapport voor Omgevingsvisie Groningen met aanvulling compleet
Eemshaven

De Commissie m.e.r. heeft de aanvulling op het milieueffectrapport voor Omgevingsvisie Groningen beoordeeld. Zij vindt dat deze de milieueffecten goed beschrijft. De aanvulling gaat in op de aanpassingen in de ontwerp-omgevingsvisie voor windturbines, grootschalige zonneparken, glastuinbouw en helihaven Eemshaven. Daarnaast is ook de tekortkoming die de Commissie signaleerde voor de effecten op natuur aangevuld met nieuwe informatie

Commissie m.e.r.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval Provinciale Staten van Groningen - besluit over het project.

Het plan

De provincie Groningen heeft in 2015 een ontwerp-omgevingsvisie opgesteld. Hierin zijn nieuwe ontwikkelingen vastgelegd zoals windturbines, uitbreiding van agrarische bedrijven en industrie. In april 2015 besloot het nieuwe college van Gedeputeerde Staten de ontwerp-omgevingsvisie op een aantal onderdelen te wijzigen. Dit was de aanleiding voor het opstellen van een aanvulling op het eerder geschreven milieueffectrapport. Hierin is ook de door de Commissie gesignaleerde tekortkoming uitgewerkt. Voordat Provinciale Staten een besluit nemen over de Omgevingsvisie is de Commissie m.e.r. gevraagd de aanvulling op het milieueffectrapport te toetsen.

Het toetsingsadvies

De Commissie concludeert dat de milieueffecten van de beleidswijzigingen voor de helihaven, de windturbines, zonneparken en glastuinbouw goed zijn beschreven in de aanvulling op het milieueffectrapport. Het is duidelijk dat met inzet van het Programma Aanpak Stikstofdepositie (PAS) de problemen van luchtverontreiniging op natuurgebieden worden opgelost. Daarnaast biedt de provincie met aanvullend beleid voor agrarische bedrijven voldoende zekerheid om negatieve effecten op natuur te voorkomen. 

Categorie:
Provincie: