maandag, 10. december 2018 - 14:47 Update: 10-12-2018 17:49

Gestart met afschieten edelherten Oostvaardersplassen

Gestart met afschieten edelherten Oostvaardersplassen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Lelystad/Almere

Maandag is Staatsbosbeheer gestart met het afschieten van het overschot aan edelherten in de Oostvaardersplassen. Maandag zijn er in totaal 3 herten geschoten, zo heeft Staatsbosbeheer maandag bekendgemaakt.

Maximaal 490 edelherten in leefgebied behouden

Provinciale Staten van Flevoland hebben in juli 2018 ingestemd met nieuw beleid voor het natuurgebied, dat erop is gericht de toekomst van het Oostvaardersplassengebied als waardevol vogelgebied te waarborgen. Een van de consequenties van het nieuwe beleid is dat het aantal edelherten in het gebied terug zal worden gebracht naar een doelstand van 490 edelherten. Staatsbosbeheer voert dit besluit van de provincie uit.

Veilig en zorgvuldig

Het afschieten van edelherten vraagt veel voorbereiding. Met de helikoptertellingen die eind oktober 2018 zijn uitgevoerd is het actuele aantal edelherten zo goed als mogelijk vastgesteld. Het nieuwe beleid brengt concreet met zich mee dat er ruim 1.800 edelherten zullen worden geschoten. Het afschot zal plaats vinden in de Oostvaardersplassen en de gebieden er omheen die voor de edelherten te bereiken zijn (Kotterbos, Oostvaardersbos en Oostvaardersveld). Veiligheid en zorgvuldigheid staan bij het afschot voorop. Daarom worden in het kader van de veiligheid gebieden afgesloten voor het publiek.

Uitvoering

Ervaren, professionele faunabeheerders van of aangesteld door Staatsbosbeheer voeren het werk uit. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke dieren in de groep edelherten die over blijft. Nu zijn er aanzienlijk meer vrouwelijke dieren dan mannelijke dieren in het gebied; het afschot zal zich daarom primair richten op de hindes. De geschoten dieren worden deels benut voor menselijke consumptie. Een deel van de dode dieren blijft in het gebied achter als voedsel voor andere dieren. De overige geschoten dieren worden afgevoerd voor destructie.

Afschot

Per dag wordt beoordeeld vanuit welke locaties zal worden gewerkt, gelet op de weersomstandigheden, de windrichting en de aanwezigheid van de edelherten. Afschot wordt via diverse methodieken uitgevoerd, bijvoorbeeld afschot vanaf een vast punt of afschot vanuit een stilstaande auto. Per dag gaan er maximaal vier faunabeheerders tegelijk aan het werk. De vergunning geeft de ruimte om het afschotbeheer van de edelherten te laten plaatsvinden in de periode van 1 september 2018 tot 31 december 2019. Hierbinnen zijn de bronsttijd van de edelherten en het broedseizoen van vogels uitgesloten. Het accent van de uitvoering ligt op de doordeweekse dagen. Het weekend wordt vooral benut voor de afgesproken vogeltellingen en mogelijkheden voor publieksactiviteiten. Overigens zal vanuit optiek van dierenwelzijn het zogenaamde vroeg reactief beheer (ook een vorm van afschot) jaarrond uitgevoerd worden. Hiermee wordt voorkomen dat verzwakte, zieke of gewonde dieren onnodig lijden.

Toekomst

Om voor de lange termijn een gezonde en beheerbare populatie te realiseren, wordt na de reset een beheer uitgevoerd dat gericht is op een beperkte populatie met een evenwichtige samenstelling en leeftijdsopbouw. De uitwerking van dit op aantallen en samenstelling gerichte beheer is onderdeel van het nieuw op te stellen managementplan. Door het aantal grazers in de Oostvaardersplassen structureel te verlagen, komt er meer ruimte voor meer landschappelijke variatie, met open water, grasland, moeras, struwelen en bosschages. Daar profiteren vele vogelsoorten van, zodat de Oostvaardersplassen de naam van waardevol vogelgebied in ere kan behouden.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):