dinsdag, 28. mei 2019 - 8:17

UWV: groei banen zet voort, wel in lager tempo

uwv
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

In 2019 en 2020 neemt het aantal banen met 309 duizend toe. Daarmee komt in Nederland het totaal aantal banen in 2020 uit op bijna 10,8 miljoen. Er blijven banen bijkomen, maar het tempo ligt lager dan eerdere jaren. Dit blijkt uit de arbeidsmarktprognose van UWV.

Door de gunstige economische ontwikkelingen vinden meer mensen een baan. Bijna zeven op de tien personen die begin 2018 de WW uitstromen zijn uiterlijk een maand na beëindiging van de WW-uitkering aan het werk. Ook het percentage personen dat na de WW in de bijstand terechtkomt neemt af. In 2017 is dit 4,6%. Dat is veel lager dan in de voorgaande drie jaren toen het rond de 6% was.

‘Het hoogtepunt van de banengroei lijkt voorlopig voorbij. Het aantal banen groeit minder hard, omdat de Nederlandse economie minder snel groeit dan de afgelopen vier jaar’, duidt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV de prognosecijfers over het aantal banen in Nederland. Na een forse toename van het aantal banen in 2017 en 2018 met 467 duizend, zal het aantal banen in 2019 en 2020 samen naar verwachting groeien met 309 duizend. Eind 2020 zijn er dan bijna 10,8 miljoen banen in Nederland.

De arbeidsmarkt is al ruim een jaar krap. Rob Witjes: ‘Ondanks dat het tempo van de banengroei afneemt, houdt de krapte waarschijnlijk nog een tijd aan. Het is goed nieuws dat steeds meer mensen werk vinden vanuit een WW-uitkering en minder mensen vanuit de WW terechtkomen in de bijstand. Maar we zijn er nog niet. Het is tijd dat ook de mensen die nog een baan zoeken profiteren van de economische groei.’

Zorgsector grootste banengroei

Zorg en welzijn is de secto rmet de grootste banengroei, gemiddeld 46 duizend per jaar. Door de vergrijzing komen er vooral banen bij in de verpleging, verzorging en de thuiszorg. Daarna volgen de detailhandel met 15 duizend per jaar en de specialistische zakelijke diensten met 19 duizend.

In twee sectoren daalt het aantal banen. In landbouw, bosbouw en visserij neemt het aantal banen met gemiddeld 3 duizend per jaar af. Bij de financiële dienstverlening is er al een aantal jaren een daling. In 2020 zijn er in deze sector naar verwachting 212 duizend banen, in 2007 waren dat er nog 289 duizend.

Banengroei uitzendsector neemt af

In de uitzendsector groeit het aantal banen nog steeds. Met een verwachte toename van gemiddeld 14 duizend banen per jaar, is de groei echter lager dan voorheen. In 2017 en 2018 nam het aantal uitzendbanen nog jaarlijks gemiddeld met zo’n 60 duizend toe. De banengroei bij de uitzendbranche loopt meestal terug als er een tijd van economische groei is geweest. Bedrijven nemen dan zelf weer personeel in dienst. Ook reageert de uitzendbranche sterk op veranderingen in de economie. Daarnaast is het voor uitzendbureaus vanwege de krapte op de arbeidsmarkt lastig om uitzendkrachten te vinden.

Toename werk na WW

Het aantal WW-uitkeringen daalt in 2019 naar 232 duizend en komt eind 2020 naar verwachting uit op 234 duizend. Daarmee zal het aantal WW-uitkeringen 11% lager zijn dan eind 2018. De krapte op de arbeidsmarkt is terug te zien in de toenemende uitstroom naar werk vanuit de WW. Steeds meer mensen vinden een baan. In de eerste helft van 2018 waren bijna zeven op de tien personen uiterlijk een maand na beëindiging van de WW-uitkering weer aan het werk. Dit aandeel is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren.

Afname doorstroom bijstand

De gunstige economische ontwikkelingen hebben ook een positief effect op de doorstroom van WW naar bijstand. Het percentage personen dat na afloop van een WW-uitkering doorstroomt naar de bijstand daalt in 2017 naar 4,6%. Dit komt neer op 19 duizend personen. In de drie voorgaande jaren lag dat aandeel nog op ongeveer 6%.

Arbeidsmarktprognose UWV

UWV publiceert elk jaar de arbeidsmarktprognose over de verwachte vraag naar personeel van werkgevers en het aanbod van de beroepsbevolking. Dit jaar is er speciale aandacht voor het groeitempo van de Nederlandse arbeidsmarkt en de ontwikkelingen per sector op de arbeidsmarkt tot en met 2020.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):