donderdag, 12. september 2019 - 12:54 Update: 12-09-2019 12:54

Mer-advies: onderzoek ook effecten grotere turbines voor windpark Hollandse Kust

windmolenpark
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) adviseert om in het milieueffectrapport voor windpark Hollandse Kust (west) in de Noordzee ook een alternatief met grotere windturbines op te nemen. Dit meldt de m.e.r. donderdag.

Advies

Grotere turbines beïnvloeden vogels, vleermuizen en bruinvissen op een andere manier dan kleinere turbines. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat had de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport.

Minder lang heien

De Commissie vindt de voorgestelde aanpak om de milieueffecten van kavels voor windenergie in Hollandse Kust (west) te onderzoeken helder. Maar, zegt zij, kijk niet alleen naar windturbines van 10 MW, maar ook naar grotere van 15 MW. Bij grotere turbines hoeft er minder lang geheid te worden, wat positief kan zijn voor bruinvissen. 

Vlieghoogte

Onderzoek ook in hoeverre de grotere turbines op vlieghoogte van vogels en vleermuizen zitten. Door dit in beeld te hebben, zijn eventuele maatregelen mogelijk, zoals het tijdelijk stilzetten van de turbines.

Kavelbesluit

Nederland heeft doelen geformuleerd voor het opwekken van windenergie op zee. In een zogenaamd kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark op zee gerealiseerd mag worden. Voordat de minister een besluit neemt over de kavels worden eerst de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Categorie:
Provincie: