dinsdag, 27. juni 2023 - 22:55

Hof: voormalig verpleger ziekenhuis Assen niet verdacht van poging moord

arts-ziek-
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Assen

De rechtbank Noord-Nederland (locatie Groningen) heeft op 1 juni 2023 beslist dat de voorlopige hechtenis van de verpleger T.V. die ervan wordt verdacht in het ziekenhuis te Assen handelingen te hebben verricht die ertoe hebben geleid dat patiënten zijn komen te overlijden, niet wordt verlengd. 'Het openbaar ministerie is tegen die beslissing in hoger beroep gegaan. Het hof bevestigt de beslissing van de rechtbank en licht deze beslissing als volgt toe', zo meldt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dinsdag

Verschillende verklaringen

Het nu voorliggende dossier bevat verschillende verklaringen van personen aan wie verdachte consequent, volhardend en vrij gedetailleerd zou hebben verteld over door hem op eigen initiatief verrichte medische handelingen die zouden hebben geleid tot het overlijden van een aantal patiënten. 

Causaal verband

De vraag is of hetgeen verdachte hierover aan anderen heeft verteld, toereikend is om aan te nemen dat er ernstige bezwaren bestaan dat verdachte de strafbare feiten waarvan hij wordt beschuldigd, heeft gepleegd. Het hof oordeelt van niet, omdat uit het thans voorliggende strafdossier onvoldoende blijkt van een causaal verband tussen het door verdachte beschreven handelen en het overlijden van patiënten in concrete situaties. Dat wil zeggen dat uit het huidige dossier thans onvoldoende blijkt dat het handelen van verdachte daadwerkelijk tot de dood van patiënten heeft geleid. Het hof merkt daarbij op dat T.V. op dit moment niet verdacht wordt van poging tot moord.

Categorie:
Provincie: