dinsdag, 3. april 2007 - 10:27

SP niet in Provinciebestuur

Utrecht

aandag 2 april is in een openbare vergadering van de fractievoorzitters geconcludeerd dat CDA, VVD en PvdA samen de coalitieonderhandelingen in zullen gaan. Afgelopen weken vonden verkennende gesprekken plaats met alle partijen. In de openbare vergadering bleek dat een centrum-linkse coalitie niet gedragen werd en dat de drie grootste partijen gaan proberen tot een akkoord te komen.

In de vergadering gaven de woordvoerders van de fracties hun visie op het verloop van de verkennende fase. Alle fracties spraken over een positief verlopen verkenningsproces dat niet alleen het vormen van een coalitie tot doel had, maar ook een goede start voor de nieuwe Staten is geweest. In de verkennende fase zijn met alle fracties gesprekken gevoerd. Iedere partij heeft een vragenlijst ingevuld met hun visie op onder andere de missie en de identiteit van de provincie, de beleidsaccenten op het gebied van onder andere groen, milieu, welzijn, wonen en werkgelegenheid èn de voorkeuren voor mogelijke coalities.

Tijdens de openbare vergadering werd verder ingegaan op mogelijke en wenselijke coalities. Al snel kwam hieruit naar voren dat er twee mogelijkheden waren: voortzetten van de huidige coalitie of het vormen van een centrum-linkse coalitie. De laatste kon echter niet rekenen op instemming van de grote partijen. Geconcludeerd werd dat het CDA, de VVD en de PvdA met elkaar om de tafel gaan zitten om te proberen tot een akkoord te komen. Deelname aan een coalitie door de SP en de ChristenUnie is daarmee van de baan. Geprobeerd wordt om de uitkomsten van de vragenlijst als basis te laten dienen voor een coalitieakkoord.
Provincie:
Tag(s):