dinsdag, 20. maart 2018 - 13:15

Gemeenten en provincies krijgen samen 6,2 miljard extra

Gemeenten en provincies krijgen samen 6,2 miljard extra
Foto: Archief FBF
Den Haag

Gemeenten en provincies krijgen samen 6,2 miljard extra. Dat is vandaag bekendgemaakt in de maartcirculaire. De maartcirculaire bevat de financiële uitgangspunten en afspraken uit het regeerakkoord en het Interbestuurlijk Programma dat op 14 februari j.l. is gesloten. De maartcirculaire komt met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen nu uit, zodat straks bij de collegeonderhandelingen de financiële kaders helder zijn. De reguliere circulaire verschijnt zoals gewoonlijk in mei.

Nederland staat de komende tijd voor een aantal grote uitdagingen, zoals de transitie naar duurzame energie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio en kunnen niet door een afzonderlijke bestuurslaag worden opgelost.

In het Interbestuurlijk Programma zijn op 14 februari j.l. daarom afspraken gemaakt tussen het Rijk en de gemeenten. Tevens zijn er afspraken gemaakt over de door de gemeenten ervaren tekorten in het sociaal domein.

Het kabinet heeft er in het regeerakkoord voor gekozen om extra middelen beschikbaar te stellen aan de medeoverheden via het accres. Samen krijgen gemeenten en provincies 6,2 miljard euro extra.

De financiële vertaling van deze afspraken staat in de maartcirculaire.

Het kabinet heeft er vertrouwen in dat met de beschikbaar gestelde middelen resultaten worden bereikt, zoals het aardgasvrij opleveren van 50.000 nieuwbouwwoningen in 2021, het voorkomen dat kinderen in de jeugdhulp tussen wal en schip vallen en het zorgen dat ouderen en mensen met een beperking in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. 

 

Categorie:
Provincie: