vrijdag, 6. mei 2016 - 12:42 Update: 06-05-2016 19:25

Verhoging keuringkosten NVWA schiet varkensboeren in verkeerde keelgat

Veehouders boos over verhoging keuringkosten NVWA
Foto: Archief EHF
Den Haag

De verhoogde tarieven voor vleeskeuringen en exportcertificering van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn bij het bedrijfsleven in het verkeerde keelgat geschoten. Dit meldt LTO vrijdag.

'Vooral varkenshouders voelen zich niet meer serieus genomen en noemen de per 1 mei jl. vastgestelde tarieven niet acceptabel. Ze doen een beroep op staatssecretaris Van Dam (EZ) om de verhogingen terug te draaien. In een brief vragen ze hem bovendien eerder gedane toezeggingen waar te maken', aldus LTO. 

In LTO-verband is de afgelopen jaren samen met de NVV en ketenpartners herhaaldelijk verzocht om de NVWA-tarieven niet te verhogen. “Eerst moet een analyse naar de tarieven en de opbouw ervan op tafel komen. De Raad van State zal hierover adviseren. 

Zo lang dat advies er niet is, kunnen de tarieven tussentijds niet ‘gewoon’ verder omhooggaan. Dit is het signaal dat we nu gezamenlijk afgeven”, zegt directeur Thijs Cuijpers van LTO Nederland. Ook andere veehouderijsectoren zijn volgens hem verbolgen over de verhoogde tarieven. 

Structurele verlaging

Vooral bij de varkenshouders komen de verhogingen vanwege de langer durende economische malaise op de bedrijven extra hard aan. In een gezamenlijke brief van LTO Varkenshouderij en NVV verwijzen ze naar overleg met van Dam’s voorganger Dijksma, die zou onderzoeken of een structurele verlaging van de NVWA-tarieven mogelijk was voor vleeskeuring en exportcertificering. 

Dijksma zegde ruim een halfjaar terug in de Tweede Kamer toe een overzicht te geven van de kostenontwikkeling van de NVWA en de bijbehorende tarieven. Ook zou ze bezien of die kosten kunnen worden doorberekend naar de consument. Van beide is tot op heden niets terechtgekomen. 

LTO varkenshouderij en NVV wijzen er op, dat in veel andere EU-landen de overheid een aanzienlijk deel van de keurings- en controlekosten voor haar rekening neemt en de kosten voor bedrijven fors lager zijn. 

'Buitenproportioneel'

De afgelopen jaren zijn de tarieven op tal van onderdelen met tientallen procenten omhoog gegaan, stellen de varkenshouders. Met de nu voorgestelde tarieven zijn de kosten voor vleeskeuring met 12% verhoogd. 

,,Dit is buitenproportioneel”, zeggen LTO en NVV, die in de brief opmerken dat ook de tarieven voor exportkeuringen, herinspecties, systeemtoezicht, certificering en monsterneming en -analyses stijgen. Per 1 mei jl. legt de NVWA de kosten van aanvullende controles bij diergeneesmiddelen, dierenwelzijn en diergezondheid eveneens op het bordje van de veehouders. 

LTO Varkenshouderij en NVV constateren tevens een toenemend aantal klachten over de ontoereikende dienstverlening door de NVWA en de onprettige controlementaliteit in de praktijk. Een en ander komt steeds meer op gespannen voet te staan met de nijpende situatie op de bedrijven, constaterende beide samenwerkende organisaties.

Categorie:
Provincie: