woensdag, 25. mei 2016 - 7:56 Update: 25-05-2016 8:06

Politie leeft Wet normering topinkomens na

Politie leeft Wet normering topinkomens na
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

Vorig jaar heeft de politie de Wet normering topinkomens nageleefd. Dit blijkt uit cijfers die het korps heeft verstrekt aan de Volkskrant en het AD. De dagbladen hadden op basis van de Wet openbaarheid van bestuur verzocht om documenten die inzicht geven in de inkomensgegevens van de tweehonderd meest verdienende politiemedewerkers.

Op 1 januari 2015 trad de Wet verlaging bezoldigingsmaximum wet normering topinkomens (WNT2) in werking. Daardoor daalde de bezoldigingsnorm van € 230.474 naar € 178.000 bruto per jaar. Door de verlaging van de WNT2-norm telde het korps vorig jaar slechts één topfunctionaris die boven de bezoldiging boven het WNT-maximum komt. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Overgangsrecht

Topfunctionarissen – waartoe de leden van korpsleiding behoren – mogen de WNT-norm niet overschrijden, tenzij het WNT-overgangsrecht van toepassing is. De beloningsafspraken met deze medewerkers zijn immers gemaakt voor de inwerkingtreding van de WNT2 en daarom onaantastbaar. Deze situatie is van toepassing op één lid van de korpsleiding. Op grond van het overgangsrecht verplicht de WNT pas tot verlaging van de bezoldiging per 1 januari 2019.

Juridisch onaantastbare afspraken

Voor de functionarissen die behoren tot de politietop – de leden van de eenheidsleidingen, stafdirecteuren en de directeur van het Politiedienstencentrum – is de WNT2 niet van toepassing. De bezoldiging van niet-topfunctionarissen met een dienstbetrekking is namelijk niet aan normen gebonden. Vorig jaar verdienden vijf politiemedewerkers meer dan € 178.000 bruto per jaar, omdat met hen in het verleden juridisch onaantastbare arbeidsvoorwaardelijke afspraken zijn gemaakt. 

Systematiek

Uit privacyoverwegingen liet het korps tot de persoon herleidbare gegevens over de tweehonderd meest verdienende politiemedewerkers weg in het aan de Volkskrant en het AD verstrekte overzicht. Vergeleken met andere jaren vallen de vermelde bedragen zowel hoger als lager uit. Zo is er in bepaalde gevallen sprake van in- of uitdiensttreding dan wel functiewijziging. De voor alle politiemedewerkers geldende systematiek van salarisschalen en periodieken vormt een andere verklaring voor eventuele loonstijging in 2015.

Categorie:
Provincie: