woensdag, 12. april 2017 - 14:50 Update: 12-04-2017 15:19

Gerechtshof wijst beklag in 'dug-out ongeval Twijzel'-zaak gedeeltelijk toe

Gerechtshof wijst beklag in 'dug-out ongeval Twijzel'-zaak gedeeltelijk toe
Foto: Archief bon
Leeuwarden/Twijzel

Woensdag heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan inzake de klacht tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om niet tot strafrechtelijke vervolging over te gaan van de gemeente Achtkarspelen en voetbalvereniging S.C. Twijzel ter zake van dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld.

Dug-out ingestort: meisje overleden

De klacht is ingediend door ouders van de bij het ongeval betrokken kinderen. Op woensdagmiddag 21 mei 2014 werd door de korfbalvereniging K.V. Olympia op Sportpark Twijzel het jaarlijkse schoolkorfbaltournooi georganiseerd. Tijdens het korfbaltournooi is een van de dug-outs ingestort, als gevolg waarvan een meisje is overleden en 5 andere kinderen gewond zijn geraakt.

Uit het dossier blijkt dat de dug-outs destijds zonder vergunning door vrijwilligers van de voetbalvereniging zijn gebouwd en dat, voor zover er al sprake was van onderhoud, dit door de vereniging werd gepleegd. De gemeente heeft nooit enige bemoeienis met de dug-outs gehad en beide bouwwerken werden niet genoemd in de privatiseringsovereenkomst noch in enige huur- of bruikleenovereenkomst. 

Stormschade gemeld

Omtrent deze feitelijke gang van zaken met betrekking tot de dug-outs is tussen de gemeente en de voetbalvereniging nimmer verschil van inzicht geweest. De gemeente is op geen enkel moment op onderhoudsverplichtingen aangesproken. De voetbalvereniging heeft in november 2013 stormschade aan de dug-out bij de gemeente gemeld. 

De gemeente werd hier niet aangesproken in haar hoedanigheid van eigenaar van de dug-out maar in haar hoedanigheid van eigenaar van de omgevallen boom. De gemeente heeft in die laatste hoedanigheid op de melding gereageerd en met een beroep op overmacht de schadeclaim afgewezen. Vanuit de vereniging is er daarna geen enkele actie richting gemeente meer ondernomen.

S.C. Twijzel strafrechtelijk aansprakelijk

De betreffende dug-out is tijdens een hevige najaarsstorm op 28 oktober 2013 door een afgebroken boomtak geraakt en als gevolg daarvan beschadigd. Naar het oordeel van het hof is er een redelijk vermoeden dat de voetbalvereniging S.C. Twijzel direct na de stormschade en in de maanden daarna aanmerkelijk nalatig en onachtzaam heeft gehandeld door zich er niet van te vergewissen - anders dan door het eenmalig met een paar mannen aan het dak hangen, hetgeen op zichzelf al als een volstrekt inadequate reactie moet worden beschouwd - of de beschadigde dug-out nog wel veilig was, in de wetenschap dat die dug-out wekelijks door kinderen werd gebruikt, niet alleen door er in maar ook door er bovenop te zitten en te staan. Gelet op de ernst van de feiten vergt het openbaar belang dat de S.C. Twijzel alsnog wordt vervolgd.

Verwijt

Het verwijt dat de gemeente in deze te maken valt is dat zij had kunnen en moeten weten dat de dug-outs eigendom van de gemeente waren en om die reden betrokken hadden moeten worden bij de reguliere onderhoudswerkzaamheden, die door de gemeente werden uitgevoerd. Dat verwijt is echter niet zo ernstig dat gesteld kan worden dat de gemeente in zodanig aanmerkelijke mate tekort is geschoten dat zij in strafrechtelijke zin verantwoordelijk kan worden gesteld voor de dood van het meisje en het letsel van de andere kinderen.

Deze zaak betreft een procedure volgens artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering. Dit is een procedure waarbij een direct belanghebbende zich bij het gerechtshof kan beklagen over de beslissing van het openbaar ministerie om geen vervolging in te stellen.

Categorie:
Provincie: