vrijdag, 5. mei 2017 - 10:11

Veel potentie voor agrosector in Noord-Nederland

Veel potentie voor agrosector in Noord-Nederland
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Groningen

De Noord Nederlandse landbouw biedt volop potentie voor de toekomst. Die conclusie trekt LTO Noord uit het rapport ‘De Noord-Nederlandse agrosector en agrocluster in beeld’ van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Maar LTO Noord gaat een aantal cijfers samen met andere partijen nader analyseren. Het ondernemerschap, de grondgebondenheid en een sterk agrocluster dichtbij zorgt dat de Noord Nederlandse landbouw genoeg kansen heeft voor de toekomst. We mogen trots zijn op de diversiteit in de sector, dat is de kracht van Noord-Nederland.

Het belang van het agrocluster neemt toe

Hoewel het aantal agrarische ondernemers langzaam afneemt, blijft de werkgelegenheid in de sector nog steeds van groot belang voor de noordelijke economie. Sterker; het belang van het agrocluster neemt toe, uitgedrukt in werkgelegenheid en toegevoegde waarde. Nu al werken 1 op de 6 noorderlingen in de agrarische sector of in een sector die hier nauw aan verwant is. Zo profiteren niet alleen de boeren, maar ook (voer-) leveranciers, loonwerkers, adviseurs en transporteurs van de agrarische activiteiten. In totaal 100.000 mensen hebben werk in het agrocluster. Dat is 17% van de werkgelegenheid in Noord-Nederland. Hiermee blijft de agrarische sector van groot belang voor de economische ontwikkeling en leefbaarheid van Noord-Nederland. Immers, zonder werk geen inwoners.

Mestprobleem in noorden klein

In vergelijking met de rest van Nederland is het aantal gehouden dieren per hectare lager dan gemiddeld in Nederland. Het aantal van 2.5 gve per hectare geeft aan dat de noordelijke boeren grondgebondenheid serieus nemen. Friese, Groningse en Drentse boeren kunnen hun mest bijna volledig kwijt op eigen grond of grond in de buurt. De mestproblematiek doet zich in dit gebied dus minder voor dan in andere gebieden in Nederland. Noordelijke boeren hebben de laatste jaren steeds meer grond aangekocht om beter te voldoen aan de huidige en toekomstige mestregelgeving. Door de investeringen en de marktomstandigheden, is de inkomenssituatie van de melkveehouders gemiddeld aan de lage kant.

Actieve weidegang en weidevogelbeheer

Melkveehouderij en akkerbouw zijn gezichtsbepalend voor het landschap van Noord-Nederland. Er is steeds meer aandacht om dit gezicht steeds mooier te maken. Een toenemend aantal boeren doen aan agrarisch natuurbeheer. Er zijn op dit moment 1770 bedrijven die het bedrijf verbreden met agrarisch natuurbeheer. Met het nemen van maatregelen op hun land trachten boeren de biodiversiteit op hun landbouwgrond te vergroten. Daarbij gaat het onder andere om weidevogelbeheer en kruidenrijk grasland. Het onderzoek van de Wageningen Universiteit toont ook dat de weidegang toeneemt. Hiermee voorzien de boeren in dit gebied aan de maatschappelijke wens om de koeien weer in de wei te laten lopen.

Noordelijke akkerbouw staat er goed voor

Noord-Nederland mag ook bijzonder trots zijn op haar akkerbouwbedrijven. De Noordelijke Akkerbouw is groot in de Nederlandse zetmeel- en pootgoedteelt. De bedrijfseconomische robuustheid van de Noordelijke akkerbouwbedrijven is gemiddeld genomen goed door een hoge solvabiliteit, een goede moderniteit en ruimte voor vervangings- en vernieuwende investeringen. Dit toont aan dat deze sector klaar is voor de toekomst. Door te investeren in moderne gebouwen en machines voldoen deze aan de nieuwste eisen en is de milieubelasting steeds lager.

Categorie:
Provincie: