vrijdag, 9. juni 2017 - 15:43 Update: 09-06-2017 17:36

Camping Fort Oranje wordt gesloten

Camping Fort Oranje wordt gesloten
Foto: Screenshot Google Streetview
Zundert

De gemeente Zundert gaat de camping Fort Oranje sluiten. De gemeente geeft als reden voor de sluiting de 'onhoudbare situatie op deze camping voor wat betreft de openbare orde en de schrijnende situatie waarin veel bewoners verkeren'.

Deze beslissing werd aangekondigd tijdens een persconferentie waarin naast de burgemeester van Zundert ook de burgemeester van Breda, de Politie en de GGD vertegenwoordigd waren. 

Aanleiding

Op Fort Oranje spelen structureel veel problemen in de sfeer van de openbare orde, leefbaarheid, sociale veiligheid en criminaliteit. Daarnaast zijn er grote en schrijnende problemen op het gebied van de geestelijke- en lichamelijke gezondheid van bewoners. Ook is de mate van vervuiling, de slechte bouwstaat van veel caravans en de brandveiligheid op het terrein zorgwekkend en onaanvaardbaar. 

Een recent GGD-rapport bevestigt hoe zorgelijk de situatie is voor de ruim 600 bewoners waaronder 120 kinderen, veelal onder de 14 jaar. 'Fort Oranje is geen normale camping meer. De woon- en leefsituatie op Fort Oranje is volstrekt onacceptabel en vraagt om direct en stevig ingrijpen van de overheid', aldus burgemeester Poppe van Zundert.

Voornemen tot sluiten

'Veel gemeenten in ons land kampen met vergelijkbare problematiek. De overheid lijkt onmachtig om effectief in te grijpen. Vanaf vandaag wordt dat anders', zo stelde de burgemeester.

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, gesteund door de gemeenteraad, wil camping Fort Oranje sluiten om daarmee een eind te maken aan de huidige onhoudbare situatie. Vandaag is dit voornemen tot sluiting ter kennis gebracht van de eigenaar. Na de gebruikelijke bezwaarperiode van 4 weken wordt dit voornemen  omgezet in een definitief besluit. 

Breed bestuurlijk draagvlak

In de afgelopen periode heeft een breed samengestelde ambtelijke regiegroep zich gebogen over de mogelijkheden van bestuurlijke interventie op Fort Oranje. In deze ambtelijke regiegroep waren alle overheden (rijk, provincie en gemeente), hulpdiensten, gezondheidsorganisaties en Taskforce vertegenwoordigd. Deze integrale samenwerking heeft geresulteerd in een gedegen juridisch dossier waarin alle individuele gevallen in kaart zijn gebracht.

Breed gedragen plan

Op basis van het juridisch dossier is overleg geweest in de Bestuurlijke Klankbordgroep met de voorzitter van de Taskforce Aanpak Ondermijning en burgemeester van Tilburg, de voorzitter van het district de Baronie en burgemeester van Breda, de politie en de GGD. Deze Klankbordgroep heeft een positief advies gegeven op het voornemen van een bestuurlijke sluiting. 

Zij heeft tevens opdracht gegeven tot het maken van een breed gedragen plan van aanpak voor de regionale en landelijke herhuisvesting van de huidige bewoners. Dit plan van aanpak vormt een belangrijk onderdeel van de bestuurlijke aanschrijving. 

Herhuisvesting

In het komende jaar wil de gemeente Zundert de camping in zijn huidige vorm en staat saneren, de huidige bewoners herhuisvesten en werken aan een structurele oplossing voor het terrein. Ook de bewoners zijn hierover vandaag geïnformeerd. Hulpdiensten, GGD en Leger des Heils zijn bij de camping aanwezig om waar nodig ondersteuning te bieden en vragen te beantwoorden.

Zorg

Burgemeester Poppe: 'Voor de bewoners is dit een ingrijpend besluit, wij beseffen ons dat. Er zal voldoende aanbod zijn van informatie, voorlichting, hulpverlening en begeleiding. Dit aanbod en de begeleiding bij herhuisvesting geldt nadrukkelijk alleen voor nu aanwezigen en geregistreerden op Fort Oranje. Nieuwe aanwas wordt met de bestuurlijke sluiting tegengegaan.'

'Het besluit en de uitvoering van het plan van aanpak is een grote verantwoordelijkheid. De gemeente Zundert weet zich daarbij gesteund door de regio, de provincie en de rijksoverheid. Een overheid die moet ingrijpen vanuit haar verantwoordelijkheid voor de openbare orde en haar zorgplicht voor mensen', zo stelde de burgemeester tijdens de persconferentie.

Categorie:
Provincie: