donderdag, 4. februari 2021 - 11:30 Update: 04-02-2021 11:30

Friese boeren krijgen advies op eigen erf

Foto van koe bij melkveehouderij | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Leeuwarden

Binnenkort kunnen Friese boeren met hun bedrijfsspecifieke kennisvragen over natuurinclusieve kringlooplandbouw terecht bij de Landbouwadviespool (LAP). 'De pool is een netwerk van onafhankelijke, niet-commerciële adviseurs die Friese boeren op hun erf helpt', zo meldt de provincie Friesland.

Kennis naar boerenerf brengen

Hiermee sluit Fryslân aan bij initiatieven vanuit LNV om kennis over verschillende aspecten van natuurinclusieve landbouw op het boerenerf te brengen. Living Lab Fryslân krijgt een coördinerende rol bij de uitvoering van deze pool

Agrarische adviespool

Gedeputeerde Klaas Fokkinga: We willen als provincie meer impulsen geven aan de transitie naar een natuurinclusieve omringende landbouw. Op de boerderij komen veel sociale vraagstukken samen. Tegelijkertijd moet daar een goed stuk brood worden verdiend. Welk plan maak je voor de komende jaren? Wat is gemakkelijk te wijzigen of toe te passen? Hoe verhouden sommige dingen zich tot elkaar? Wat betekent dat economisch? Met deze Agrarische adviespool proberen we de Friese boer te ondersteunen bij deze overgang naar zijn woonplaats. Dat is een hele leuke ontwikkeling!

LAP

De LAP wordt opgezet in het kader van de Friese Landbouwagenda, die op initiatief van de provincie gezamenlijk met belanghebbenden uit de Friese landbouwsector wordt opgesteld. Om de transitie in de landbouw meer vaart te geven, verbindt de LAP beleid en praktijk tot op het boerenerf. De LAP gaat functioneren als een vraagbaak voor boeren. Het gaat nadrukkelijk niet om een fysiek kantoor, maar om een pool van deskundigen die naar de boeren toe komen met kennis. De deskundigen trekken samen op met een netwerk van verschillende organisaties om beschikbare kennis te delen.

Vragen boeren beantwoorden

Adviseurs beantwoorden de vragen van de boeren. Zij doen dit met ondersteuning van een netwerk van organisaties zoals de agrarische collectieven, landbouw- en natuurorganisaties, It Wetterskip, kennisinstellingen en de provincie Fryslân. Bijvoorbeeld hoeveel kruidenrijk grasland inpasbaar is in de bedrijfsvoering. Of hoe met de bedrijfsvoering kan worden ingespeeld op de stikstof- of veenweideopgave. Ook kan bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn advies gevraagd worden. Op dit moment vinden er nog gesprekken plaats met verschillende organisaties om de LAP mee vorm te geven. Gedeputeerde Fokkinga gaat er van uit dat de Landbouwadviespool in de loop van februari van start gaat.  

Categorie:
Provincie: