woensdag, 26. oktober 2016 - 13:39

Meetinstrument zorgverzekeraars nadelig voor patiënten

Meetinstrument zorgverzekeraars nadelig voor patiënten
Foto: Archief EHF
Den Haag

De behandelindex, het behandelgemiddelde dat zorgverzekeraars gebruiken als meetinstrument om fysiotherapeuten en andere zorgverleners te bewegen het gemiddeld aantal behandelingen per klacht of aandoening te verminderen, leidt landelijk tot steeds meer protest. Patiënten zijn de dupe.

"Door het gebruik van de behandelindex in contracten met fysiotherapeuten gaan zorgverzekeraars zich steeds meer bemoeien met het medisch-professionele oordeel van hoogopgeleide zorgverleners. Zo bepalen zorgverzekeraars in feite hoeveel behandelingen een patiënt mag krijgen. Het gevolg is dat noodzakelijke behandelingen voortijdig worden stopgezet. Een uiterst onwenselijke situatie voor zowel patiënten als de kwaliteit van de zorg in het algemeen", aldus KNGF-voorzitter Guusje ter Horst.
Niet alleen de behandelindex, maar ook talloze andere bepalingen die zorgverzekeraars aan fysiotherapeuten opleggen, werken beperkend bij de beroepsuitoefening van veel zorgverleners en zijn uiteindelijk in het nadeel van de patiënt. Niet naleven van deze bepalingen komt de overtredende zorgverlener op boetes en strafkortingen te staan. Zo komt het regelmatig voor dat zorgverzekeraars per contract een omzetplafond vaststellen. Overschrijdt de praktijkhouder dat maximum, dan krijgt hij een strafkorting op het behandeltarief opgelegd. Los daarvan verschillen zorgcontracten per verzekeraar, zodat zorgverleners steeds weer andere behandelnormen moeten hanteren en daardoor met enorme administratieve lasten worden opgezadeld. Het is daarnaast zo dat zorgverzekeraars hun berekeningsmethoden niet vrij willen geven, zodat een zorgverlener nooit kan bepalen of de uitkomsten kloppen.

"Met dergelijke contractbepalingen is het zo langzamerhand onwerkbaar geworden voor een gemiddelde praktijk. Temeer daar het behandeltarief al meer dan tien jaar onveranderd is gebleven en zelfs niet geïndexeerd wordt. Zo hollen praktijken achteruit en komt de kwaliteit onder druk te staan. Daarbij komt dat verzekeraars weigeren om met praktijken te onderhandelen, zoals in een systeem van marktwerking zou moeten kunnen. Fysiotherapeuten moeten tekenen bij het kruisje. Ze kunnen dus geen kant op", stelt de KNGF-voorzitter.
"Verzekeraars hebben de wettelijke taak om zorg doelmatig en efficiënt in te kopen. Echter, het slaat door als de behandelindex als afrekeninstrument wordt gebruikt, zonder daarbij te letten op de kwaliteit en dus het patiënten welzijn."

Omdat voor het KNGF en haar 20.000 leden de maat vol is, roept deze beroepsorganisatie vandaag per brief de Patiëntenfederatie, Zorgverzekeraars Nederland en de zorgverzekeraars op tot spoedoverleg om deze onhoudbare situatie op te lossen. In deze brief stelt de KNGF-voorzitter voor een gezamenlijke opdracht te geven aan een onafhankelijke, ter zake deskundige organisatie om gericht onderzoek te doen naar een objectieve indicator voor mogelijke afwijkingen in kwaliteit of doelmatigheid. Dit instrument dient volgens haar in 2018 collectief gehanteerd te worden.