woensdag, 24. augustus 2016 - 13:05 Update: 25-08-2016 12:13

Commissie: Milieu-effect en -maatregelen goed beschreven

Milieueffect en  en maatregelen goed beschreven
Foto: Archief EHF
Utrecht

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de A27/A12 Ring Utrecht beoordeeld. Zij vindt dat de milieueffecten en de te nemen maatregelen voor de leefomgeving goed zijn beschreven. Dit meldt de Commissie voor de milieueffectrapportage in een persbericht

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectraporten. Zij stelt voor ieder plan een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag-in dit geval de minister van Infrastructuur en Milieu - besluit over het plan.

Het plan

De minister van Infrastructuur en Milieu wil de bereikbaarheid van de regio Utrecht ver- beteren door aanpassingen te doen aan de A12 en de A27 als onderdeel van de Ring Utrecht. Het project heeft twee doelstellingen: een goede en veilige doorstroming op de A27/A12 Ring Utrecht met behoud en waar mogelijk het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Voordat de minister een besluit neemt zijn de mi lieugevolgen onder- zocht in een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Het advies

De Commissie vindt dat het rapport veel milieu-informatie bevat van hoge kwaliteit. Uit het rapport blijkt dat deze informatie een duidelijke rol had bij de planontwikkeling. Het rapport laat zien dat per saldo de doorstroming op de A27/A12 verbetert op een verkeersveiligere wijze, terwijl het verkeer fors toeneemt. Wel volgt uit het rapport dat op enkele plekken op de Ring en op aansluitende snelwegen nog steeds filevorming zal optreden.

De milieueffecten op woon- en leefmilieu, waterhuishouding, natuur, landschap, cultuur- historie en barrièrewerking voor langzaam verkeer zijn helder beschreven. Welke maat-regelen worden getroffen om de leefomgeving zoveel mogelijk gelijkwaardig te houden en waar mogelijk te verbeteren, komt goed in beeld.In het rapport wordt goed onderbouwd dat het op de meeste plaatsen lukt om de kwaliteit van de leefomgeving gelijkwaardig te houden of te verbeteren ondanks de toename van het verkeer. Bij enkele woningen nemen echter de geluidsbelasting en de concentraties van luchtverontreinigend stoffen wel toe, maar ook daar wordt aan de normen voldaan.

De Commissie vindt dat met deze informatie het milieubelang goed en volwaardig meegewogen kan worden bij het besluit over de Ring Utrecht.

Categorie:
Provincie: