maandag, 8. juni 2009 - 22:51

Bestemmingsplan Meddo Roetendael Plus

Winterswijk

Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk gaat de raad voorstellen om het bestemmingsplan voor Meddo Roetendael Plus op 2 juli vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 99 woningen mogelijk aan de noordzijde van Meddo. Het plan wordt in vijf fasen uitgevoerd.

Tijdens de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. Volgens het college leiden deze niet tot aanpassing van het bestemmingsplan en kan het plan, behoudens een wijziging in de toelichting, worden vastgesteld. Wel worden er met de indieners van de zienswijzen nog enkele praktische afspraken gemaakt over onder andere afwatering.

Als de gemeenteraad het plan op 2 juli aanstaande vaststelt, is het de verwachting dat het bouwrijpmaken van fase 1 (36 woningen) in september / oktober kan plaatsvinden. Met de woningbouw kan den medio oktober gestart worden. Om de kwaliteit van de woonomgeving te garanderen, stelt het college de raad ook voor om in dezelfde vergadering een beeldkwaliteitplan vast te stellen.

Tijdens de ter inzage legging van dit plan zijn er geen reacties ingediend.
Provincie:
Tag(s):