vrijdag, 19. juni 2009 - 22:42

Fusie Zeeuwse waterschappen

Middelburg

Op vrijdag 19 juni 2009 hebben Provinciale Staten besloten tot opheffing van de waterschappen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen en instelling van het waterschap Scheldestromen (met ingang van 1 januari 2011).

Het besluit van Provinciale Staten sluit inhoudelijk aan op de voorstellen die zijn gedaan door de besturen van de beide huidige Zeeuwse waterschappen en een door hen gesloten bestuurovereenkomst met betrekking tot de nieuwe waterschapsorganisatie.

Het statenbesluit tot oprichting van het waterschap Scheldestromen zal overeenkomstig de wettelijke procedure ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Wat beoogt de provincie?
- Eén toekomstbestendig Zeeuws Waterschap;
- Een taakstellend efficiencyvoordeel en nivellering van tarieven;
- Behoud van regionale werkgelegenheid.

Bij beide waterschappen zijn er inmiddels flinke vorderingen gemaakt met de voorbereidingen voor de nieuwe waterschapsorganisatie, die de gehele provincie Zeeland als beheersgebied zal omvatten.

In het door Provinciale Staten vastgestelde reglement voor het nieuwe waterschap is geregeld dat het waterschap bestuurlijk zetelt in Middelburg en Terneuzen. Dit vormt een waarborg voor de werkgelegenheid en het behoud van de vestiging in Zeeuws-Vlaanderen.

De twee huidige waterschapsbesturen, die tijdens de landelijke waterschapsverkiezingen in het najaar van 2008 werden gekozen, zullen als gevolg van de fusie in januari 2011 aftreden. Voor het bestuur van het
nieuwe waterschap Scheldestromen zullen in de tweede helft van 2010 in Zeeland (wederom) verkiezingen plaatsvinden. Naar verwachting zal het nieuwe bestuur zitting hebben tot in 2016 en zal het waterschap Scheldestromen de eerstvolgende landelijke waterschapsverkiezingen in 2012 overslaan.
Provincie:
Tag(s):