woensdag, 2. november 2016 - 14:28 Update: 02-11-2016 15:28

'Code Oranje' actieplan tegen overstromingen Limburg

'Code Oranje' actieplan tegen overstromingen Limburg
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Maastricht

Het Limburgse waterschap Peel en Maasvallei sorteert met het actieplan Code Oranje voor op de effecten van hevige wateroverlast door een reeks concrete maatregelen te presenteren om de wateroverlast te beperken en liever nog te voorkomen. Dit heeft het waterschap woensdag bekendgemaakt.

'De ernstige wateroverlast die voortvloeide uit de extreme regenval van juni 2016 heeft duidelijk gemaakt dat het huidige watersysteem in Nederland onvoldoende is afgestemd op de effecten van klimaatverandering', aldus het waterschap. 

Wateroverlast 2016

De basis van Code Oranje is de evaluatie van de wateroverlast van juni 2016 en de ambitie en verantwoordelijkheid van het waterschap om oplossingen aan te reiken om de effecten van de klimaatverandering te bestrijden. 

'Het waterschap voldoet aan de geldende normen, maar dat is niet meer voldoende gezien de klimaatveranderingen. Daarom werken we aan integrale maatregelen die verder gaan om te voorkomen dat we binnen afzienbare termijn met nog grotere economische schade en onherstelbaar verlies van waardevolle natuur geconfronteerd worden', aldus waarnemend voorzitter Ger Driessen van Waterschap Peel en Maasvallei. De maatregelen zijn ondergebracht in 3 sporen: ruimtelijke adaptatie, ontwikkelen en beheren en werken in allianties.

Ruimtelijke adaptatie

Een belangrijk onderdeel is het beekdalbreed ontwikkelen van circa 350 km natuurbeken en de aanwijzing van retentiegebieden. Beekdalbreed ontwikkelen betekent dat langs de oevers, in de laagste gebieden, stroken langs de beek worden gereserveerd bij hoogwater. Dat levert extra ruimte op voor het water. 

Voor de landbouw en stedelijke ontwikkeling komt er compenserende ruimte op het traject van de 1700 overige beken die het waterschap beheert. Voor de retentiegebieden worden de laagste en natste plekken in het watersysteem gebruikt. 

Die gronden zijn van nature al minder geschikt voor land- en tuinbouw en juist het meest geschikt voor waterbeheer en natuur. Drogere gronden, die nu een natuurbestemming hebben, worden in ruil daarvoor herbestemd voor de landbouw. Het waterschap heeft deze terreinen in kaart gebracht.

Ontwikkelen en beheren

De ruimtelijke scheiding heeft gevolgen voor de manier waarop het waterschap de beken verder ontwikkelt en beheert. Het gaat dan onder meer om peilbeheer, maaibeheer, maar ook de overstromingskansen en het delen van kennis. Hierbij is maatwerk het sleutelwoord. Het maairegime wordt aangepast om bij extreme regenval meer water te kunnen afvoeren. Vanaf 2017 wordt bijvoorbeeld extra gemaaid op locaties die gevoelig zijn voor wateroverlast.

Werken in allianties

Waterschap Peel en Maasvallei neemt het initiatief om maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering. Samen met provincie, gemeenten, landbouw, natuur- en milieuorganisaties wordt nauw samengewerkt om schade en overlast door extreme neerslag, droogte en of hitte te voorkomen. 

Het waterschap streeft naar een regionaal waterakkoord als onderdeel van een provinciaal klimaatakkoord.  Driessen vertrouwt erop dat ook andere partners geld voor de uitvoering vrij maken.

Consultatie

Nadat het actieplan deze week in het dagelijks bestuur van het waterschap is vastgesteld, is het naar het algemeen bestuur verstuurd. Het algemeen bestuur behandelt Code Oranje op 9 november 2016 in de commissies en vervolgens in het algemeen bestuur op 23 november 2016. 

Om de maatschappelijke alliantie te versterken volgt van 11 november 2016 tot 1 februari 2017 een consultatieronde voor de betrokken partners. Ook nodigen wij in deze periode inwoners uit om hun mening over dit onderwerp aan het bestuur kenbaar te maken.

Waterschap Limburg

Waterschap Peel en Maasvallei draagt Code Oranje over aan Waterschap Limburg, waarin de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas volgend jaar opgaan.

Categorie:
Provincie: